FULLMAKTSTEKST

Virksomhet

Legitimasjon

Beskrivelse

Bank Representasjon dagligbank Omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler
Bank Ta opp lån/kreditter Gjelder søknad om etablering av banklån - dette krever statsforvalterens samtykke
Forsikringsselskap Forvalte forsikringsavtaler Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør
Helfo Refusjon for privatpersoner Gjelder bistand til å søke om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven, herunder innsyn i og håndtering av egenandel-/frikortordningen og helsetjenester gitt i utlandet. Gjelder også når en tredjepart sender søknad på vegne av en person (eks. lege, arbeidsgiver, forsikringsselskap)
Helfo Fastlege Gjelder bistand til å bytte fastlege, samt å kunne se tidligere og nåværende fastlege
Husbanken Bostøtte Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om statlig bostøtte hos Husbanken
Husbanken Startlån Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om startlån hos Husbanken
Inkassoselskap Forhandle og inngå inkassoavtaler Gjelder avtaleinngåelse og forhandling med ulike inkassoselskaper
Kartverket Salg av fast eiendom/borettslagsandel Omfatter emnene tinglyse eierskifte, sletting av rettighet/servitutt/heftelse, sikringspant. Tjenesteområdet vil også gjelde for overføring av fast eiendom/borettslagsandel mellom ektefeller/samboere - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Kjøp av eiendom Omfatter emnene tinglyse eierskifte, pantsette eiendom, tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Arv - privat skifte og uskifte Omfatter emnene hjemmelserklæring og skjøte videre - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Endring av eiendom Omfatter emnene seksjonering, reseksjonering, fradelinger, sammenslåinger, registreringer av festegrunn, endringer av festenummer til bruksnummer, arealoverføring - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Avtaler og rettigheter Omfatter emnene tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt, tinglysning av prioritetsbestemmelser, nedkvitteringer, tinglysing på ny, transport av frivillige heftelser og tvangsforretninger, massetransport - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Sletting Gjelder sletting av rettigheter i fast eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Låneopptak Omfatter emnene pantsette eiendom, refinansiering - dette krever statsforvalterens samtykke
Kommune Bygg og eiendom Omfatter oppgaver som hører inn under områdene bygging, eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, samt priser og gebyr for bygg og eiendom
Kommune Helse og omsorg Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene avlastning og støtte, helsetjenester, omsorgstjenester og velferdsstøtte
Kommune Skatt og avgift Omfatter oppgaver som hører inn under områdene arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt og skatteattest
Kommune Sosiale tjenester Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene botilbud, kvalifisering til arbeid, økonomiske ytelser og rådgivning
Kommune Skole og utdanning Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring og skolehverdag
Kredittvurderingsselskap Kredittsperre Gjelder avtaleinngåelse om kredittsperre
Namsmannen Gjeldsordning Gjelder søknad om og/eller forvaltning av eksisterende gjeldsordninger
Namsmannen Tvangsfullbyrdelse Gjelder representasjon i saker om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
Nav Arbeid Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene forsikring/sykepenger (selvstendig næringsdrivende og frilansere), sykepenger, tilleggsstønad og yrkesskade/menerstatning og arbeidsavklaringspenger. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Familie Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene barnebidrag, barnetrygd, enslig forsørger, foreldre- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og kontantstøtte. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Hjelpemidler Omfatter emnene hjelpemidler, helsetjenester, ortopediske hjelpemidler og bil
Nav Pensjon Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene alderspensjon, supplerende stønad, uførepensjon/-trygd, avtalefestet pensjon, ytelser for gjenlevende (alle typer pensjonsytelser). Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Sosiale tjenester Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning, forsvarlig livsopphold, midlertidig inntektssikring og økonomisk stønad. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Pasientreiser Refusjon av pasientreiser Søknad om og/eller eventuell klage på vedtak om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlinger som dekkes av det offentlige
Skatteetaten Innkreving Gjelder oppfølging og behandling av krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt
Skatteetaten Endre postadresse Gjelder endring av postadresse for person med verge
Skatteetaten Melde flytting Gjelder endring av bostedsadresse
Skatteetaten Skatt Gjelder innsyn i skattedata, og representasjon overfor skattemyndighetene i saker om skatt og avgift, herunder levering av skattemelding og endring av skattekort
Statens innkrevingssentral Gjeldsordning og betalingsavtaler Gjelder søknad om og forvaltning av gjeldsordning og betalingsavtaler
Statsforvalter Søke om samtykke til disposisjon Gjelder søknad om disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke
Tingretten Begjære uskifte Gjelder melding om uskiftet bo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 14 og 32 - dette krever statsforvalterens samtykke
Tingretten Privat skifte av dødsbo Omfatter tilfeller der vergen på vegne av vergehaveren overtar boet til privat skifte og ivaretakelse av andre rettigheter som arving
Tingretten Begjære skifte av uskiftebo Gjelder skifte av uskiftebo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 28 og 29 - dette krever statsforvalterens samtykke
Øvrige Kjøp/leie av varer og tjenester Gjelder i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, omfatter også heving av avtaler, reklamasjon mm.
Øvrige Inngåelse av husleiekontrakter Gjelder i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter
Øvrige Avslutning av husleiekontrakter Gjelder i forbindelse med avslutning av husleiekontrakter
Øvrige Salg av løsøre av større verdi Gjelder salg av løsøre av større verdi (herunder bil), usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for vergehaver eller dennes nærmeste familie - dette krever statsforvalterens samtykke
Øvrige Disponere inntekter til å dekke utgifter Gjelder adgangen til å bruke vergehaverens inntekter til å betale regninger, betjene gjeld, og dekke øvrige utgifter

Endring i bruk av MinID

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord.

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen.

Fra 16. januar vil innlogging med bruk av PIN-koder ikke lenger fungere. Grunnen til dette er at PIN-koder ikke tilfredsstiller kravene til eID.

MinID er en tofaktor-løsning, som betyr at man må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den ene faktoren er et selvvalgt passord. Den andre faktoren kan brukeren velge selv, og har frem til nå vært en engangskode man mottar på SMS eller en pinkode fra PIN-kodebrevet. Pinkodene er en svak sikkerhetsmekanisme og ivaretar ikke kravene til sikkerhet som MinID må oppfylle. Disse er derfor avviklet og vil ikke fungere etter 16. januar 2023. Brukere som i dag bruker pinkoder, må derfor ta i bruk enten engangskoder på SMS eller den nye MinID appen.

Oppsett av engangskode på SMS gjøres via ID-porten

 • Gå til denne adressen: https://brukerprofil.difi.no/minprofil/minid/
 • Velg innloggingsmetode og logg inn
 • Velg "Kode på SMS". Legg inn mobilnummer dersom det ikke er lagt inn fra før.
 • Neste gang du logger på med MinID vil du motta engangskode på SMS.

MinID appen lastes ned fra Google Play eller Apple store.

 • Gå til Google Play eller Apple Store og søk opp «MinID App»
 • Last ned appen
 • Logg inn i appen, og husk å godta at appen får tilgang til varslinger.
 • Neste gang du logger inn med MinID vil du få et pushvarsel på telefonen. Bekreft dette ved hjelp av fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller personlig PIN tilknyttet din telefon

Ved bruk av MinID som verge vil du nå få tilsendt et aktiveringsbrev istedenfor pinkoder. Fremgangsmåten for å få tilgang til MinID som verge er uforandret. Du finner den på vår side om digitale løsninger.

For spørsmål eller mer informasjon om MinID, besøk gjerne Digdirs hjelpesider på www.eid.difi.no eller ta kontakt på e-post (brukerstotte@digdir.no) eller telefon 800 30 300.

Mer informasjon om digitale løsninger finner du på våre nettsider. Vi har også laget et informasjonsskriv om dette, det finner du som nr. 29 sammen med de andre informasjonsskrivene våre.

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester

Nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester
Kilde NAV.NO

Se videoen her

Flere AAP-mottakere på slutten av fjoråret

Kilde: NAV.NO

AAP-mottakere 4. kvartal 2022 - antall.PNG
Kilde: NAV

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse
Kilde: NAV:NO

Antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent
Antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent

 

Episode 22 av SMB Norge Podcasten er ute nå!

I den tar Klaus og Kristian Eilertsen en lang og god prat med Anne Kari Vindenes og Hans Jørgen Hægh fra vårt kollektive medlem Profesjonelle Vergers Interesseorganisjon (PVI).

Å være verge i dag er en tøff og underbetalt jobb, og vi burde absolutt satt mer pris på de som orker ta på seg disse oppgavene for opp til 70.000 mennesker i Norge. Det er mange som trenger hjelp til organisering av sitt liv! Mange av disse er også de som sitter nederst på bordet i samfunnet.

All heder til Anne Kari, Hans Jørgen og alle de som står på for de som trenger det aller mest i samfunnet!

 

 

 

Finn episoden i din egen app, eller direkte her:

https://shows.acast.com/smb-norge-podcasten/episodes/22-profesjonelle-vergers-interesseorganisasjon

#podcast #SMBnorge #PVI #ProfesjonelleVergersInteresseorganisasjon #vergemål #verger #godegjerninger

Hva er en verges oppgaver

Som verge skal du ivareta interessene til personen du er verge for. Du skal utføre oppdraget etter gjeldende lover, regler og det mandatet du har fått av Statsforvalteren. Oppdraget skal være tilpasset vergehavers hjelpebehov og hjelpen du gir, skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Når Statsforvalteren oppnevner deg som verge, får du et mandat som sier noe om hva vergemålet omfatter. Vergens mandat skal dekke behovene for hjelp og si noe om hvilke oppgaver du skal gjøre. Mandatet skal ikke omfatte mer enn nødvendig.

Et vergemål kan gjelde det økonomiske eller det personlige området, eller begge deler.

Vergen skal følge vergehavers vilje og interesser, og kan ikke gjøre noe vergehaver ikke ønsker. Vergemålet er en frivillig ordning og skal ikke oppleves som tvang. En verge skal gi beslutningsstøtte og skal ta avgjørelser i samråd med den som har verge.

Som verge skal du:

 • la personen ta egne valg og beslutninger, og om nødvendig hjelpe til for å gjennomføre dem
 • høre på personen før du tar beslutninger, når det er naturlig
 • ta beslutninger i tråd med ønsker som er uttrykt
 • ta beslutninger slik du tror personen ønsker det hvis det er slik at personen ikke kan uttrykke sin mening

Du har normalt krav på godtgjøring for arbeidet som verge. Er du verge for nærstående, vil du kun ha krav på godtgjøring i særlige tilfeller. Vergemal.no har mer informasjon om vergegodtgjøring.

Bruk gjerne lenkene nedenfor til å navigere i innholdet på denne siden:

Økonomiske forhold

Et eksempel på en oppgave som faller inn under det økonomiske området er at du som verge bruker vergehavers inntekt til å dekke vergehavers utgifter som husleie, strøm, forsikring, telefon, mat, vedlikehold og klær. Det er personens behov som avgjør hva du skal gjøre. Beslutninger i det daglige kan du normalt ta selv sammen med personen du er verge for.

Du skal:

 • hjelpe til med den daglige økonomien
 • dekke utgifter med hans eller hennes inntekter
 • disponere over bankinnskudd, men dersom vergehaver har større midler enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, skal midlene vanligvis forvaltes av Statsforvalteren
 • opprette/avslutte bankkonti
 • kontrollere og eventuelt endre skattemelding
 • ta vare på verdier og eiendom
 • levere regnskap hvert år, i slutten av april

Ved avgjørelser som gjelder store verdier, skal du rådføre deg med Statsforvalteren før du tar beslutningen. For noen handlinger må vergen ha samtykke både fra vergehaver og fra Statsforvalteren. Dette gjelder særlig

 • fast eiendom (kjøp og salg, pantsettelse, forpakting og utleie, drift osv.)
 • større gaver og arveforskudd

Vergemal.no har mer informasjon om hvilke handlinger som krever godkjenning fra Statsforvalteren i tillegg til samtykke fra vergehaver.

En verge kan søke digitalt om Statsforvalterens godkjenning.

Personlige forhold

Andre oppgaver du som verge kan få, er å passe på personens interesser og rettigheter.

Det kan for eksempel være å:

 • håndtere post og andre dokumenter
 • hjelpe til med å søke om stønader fra det offentlige
 • representere personen under vergemål overfor offentlige instanser
 • se til at personen mottar forsvarlige kommunale helse- og omsorgstjenester
 • klage på avgjørelser hvis det er behov for det
 • hjelpe med å bytte fastlege

Noen beslutninger kan du som verge aldri ta selv om personen du er verge for er enig med deg. Du kan for eksempel ikke samtykke til organdonasjon eller stemme ved valg.

Oppgaver andre må gjøre

Som verge må du skille mellom det å sørge for at behov blir dekket og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tjenester selv. Det siste er ikke en vergeoppgave. Noen ganger er det derfor andre enn vergen som skal hjelpe personen.

Typiske tjenester som andre tar seg av er:

 • helsehjelp
 • praktiske gjøremål i hverdagen
 • sosiale aktiviteter
 • omsorgsoppgaver

Disse oppgavene faller utenfor ditt oppdrag som verge.

Fratakelse av rettslig handleevne

Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer at personens rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Dette kan besluttes av retten hvis personens økonomi eller personlige forhold kan bli vesentlig skadet fordi personen på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta hånd om sine interesser.

Reglene for når man kan frata rettslig handleevne er strenge. Retten kan ikke frata den rettslige handleevnen til noen hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte. Fratakelse av rettslig handleevne kan skje selv om personen det gjelder ikke ønsker det. Det er likevel mulig selv å be om å bli fratatt den rettslige handleevnen. Dette kan være aktuelt hvis du for eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller er redd for å bli utnyttet av andre.

Fratakelse av rettslig handleevne skal kun gjøres på de områder hvor det er behov for å verne personens økonomi eller rettigheter. I tillegg til personen selv kan vergen, nær familie eller Statsforvalteren reise sak om fratakelse av rettslig handleevne. Ofte er det Statsforvalteren som reiser sak. Andre som reiser sak, kan måtte betale egne sakskostnader dersom søksmålet var grunnløst. Den som saken gjelder, har rett til å få hjelp av advokat som betales av staten.

Avslutte vergeoppdraget

Et oppdrag som verge opphører når:

 • vergehaver fyller 18 år, og det ikke er grunn til å oppnevne verge etter fylte 18 år
 • vilkårene for vergemålet ikke lenger er oppfylt, og vergemålet oppheves
 • vergehaver dør
 • en verge kan bli fratatt vergeoppdraget
 • en verge kan også be om å bli fritatt fra oppdraget som verge

Hvis vergehaver dør, må du gi beskjed til Statsforvalteren så snart som mulig. Oppdraget som verge opphører ved vergehavers død. Da skal du så snart som mulig levere sluttregnskap, vergefullmakt og eventuelt krav om godtgjøring til Statsforvalteren. Statsforvalterens forvaltningsansvar av finansielle midler opphører når vergehaver dør. Spørsmål knyttet til skifte av boet må rettes til tingretten.

Det er frivillig å være verge, og som verge kan du med rimelig varsel til Statsforvalteren si opp vergeoppdraget. Du er likevel ikke fritatt fra vervet før Statsforvalteren har fattet et vedtak om det.

I noen tilfeller kan vergen miste oppdraget dersom Statsforvalteren mener at det er til det beste for vergehaver, eller dersom Statsforvalteren mener at dette er nødvendig av andre grunner.

X

Glemt passord?

Bli medlem