Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir:

Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2024. Fremmet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

 

 

fra 1. juli 2024.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus på bokmål

På nynorsk blir navnet

Statsforvaltaren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

 

Les mer her...

Nå får du legitimasjon på mobilen med ID-kort i BankID-appen

Skann passet ditt i BankID-appen for å få ID-kort på mobilen

Kilde BankID

Nå kan du droppe å ta med passet når du skal vise legitimasjon på Vinmonopolet og Posten. Skann passet ditt i BankID-appen for å få ID-kort på mobilen.

Vi fasteferger har testet og det er enkelt og genialt. Vi håper mange leverandører blir med.

 

Endelig leg på mobilen!

Med ID-kort i BankID-appen kan du la passet ligge hjemme når du skal på Vinmonopolet eller Posten.

  •   Enkel aktivering med pass eller nasjonalt ID-kort
  •   Vis personlig QR-kode som skannes i kassen
  •   En tjeneste fra Stø, levert av samme selskap som BankID

Nå blir det enklere å være verge

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten

Kilde: Skatteetaten

42.000 mennesker er avhengig av hjelp fra verge for å holde kontakt med Skatteetaten og andre instanser. I år er første gang vergene kan hjelpe til med skattemeldingen uten papirfullmakt. Det betyr bedre personvern for de som har verge, og mindre tidsbruk for vergene.

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. Thomas Gregersen som er profesjonell verge for mange personer, har testet ut den digitale løsningen hos Skatteetaten.

– Vi som er verger går nå inn i en travel periode med både skattemeldinger og innlevering av vergeregnskap, så alle forenklinger er av det positive, sier han. De han bistår er like opptatt som alle andre av å få vite hva de har til gode eller skylder i skatt og telefonene blir mange etter at skattemeldingen er sendt ut.

– Selv om vi ikke sparer så mye tid på hver enkelt, så er det en stor forenkling at vi gjennom vår egen innlogging med BankID kan hjelpe de som har vergemål med skattemeldingen.

Den digitale løsningen skal etter hvert også omfatte 43 tjenesteområder, deriblant oppgaver i bankene, NAV, Husbanken, Statens Vegvesen, Politiet med flere.

GLEDER SEG TIL ALLE TAR ORDNINGEN I BRUK

- Jeg gleder meg til den tid da løsningen blir fullt implementert. Når de andre etatene og finansforetakene også tar i bruk den nye løsningen, vil det gi økt kvalitet gjennom sømløshet og sporbarhet, men også tidsbesparelsene blir betydelige. Det er spennende nå i første omgang å se det i praksis hos Skatteetaten, påpeker han.

Alle som er verger oppfordres til å ta i bruk løsningen. Det gjøres ved at de går inn på skatteetaten.no og logger på «min skatt», der får de nå mulighet til å endre hvilken person de representerer. De vil så få tilgang til blant annet å se på og endre skattemeldingen for de som de representerer.

GIR BEDRE PERSONVERN

– For Skatteetaten er det viktigst at vi er til stede der brukerne er – i dette tilfelle, digitalt. Det sparer tid for de som er verger, og for oss i Skatteetaten, at det ikke er nødvendig for vergene å ta kontakt for å vise frem en papirfullmakt. For de som har vergemål, ser vi at personvernet blir bedre ivaretatt når vergemålsfullmaktene er kontinuerlig oppdatert digitalt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

42.000 vergemål er potensielt tusenvis av henvendelser til saksbehandlere i Skatteetaten i en periode hvor det allerede er stort trykk på de som håndterer brukerkontakt i Skatteetaten. – Ved å betjene vergefullmakter digitalt får vi bedre tid til å ta oss av de som trenger hjelp med skattemeldingen i denne travle perioden, sier Gjengedal.

Sivilrettsforvaltningen er sentral vergemålsmyndighet og har utviklet de digitale vergefullmaktene løsningen bygger på. De håper flere aktører vil slutte seg til løsningen, og er glade for at noen allerede er i gang med å integrere den i sine systemer.

SIKRER BEDRE RETTSSIKKERHET 

- Når flere aktører etter hvert tar i bruk de digitale vergefullmaktene, kan vergen løse oppgaver mer fokusert og effektivt. Dette gir dem mer tid til å gi beslutningsstøtte på andre områder. Dette har selvfølgelig stor betydning for dem som har verge, forteller Siv Hallgren, direktør i Sivilrettsforvaltningen.

De digitale vergefullmaktene skal også styrke rettssikkerheten til dem som har verge. De er mer tilpasset den enkelte, og gir tydelige angivelser på hvilke oppgaver og virksomheter vergen kan representere vergehaver for.

- Når digitale vergefullmakter etter hvert også benyttes av aktører på andre tjenesteområder som omfattes av fullmakten, kan man i større grad sikre at sensitiv informasjon ikke spres til andre enn de som trenger den. Det er en risiko ved å måtte sende en ny papirfullmakt hver gang man skal utføre en oppgave. I tillegg blir det enklere for statsforvalteren å føre tilsyn med verger, f.eks. ved å spore opp det vergen har gjort av endringer på skattemeldingen. Det ligger derfor en stor rettssikkerhetsgevinst i dette, forteller hun.

FAKTABOKS:

Dette er vergemålsordningen:

Vergemål er et frivillig tiltak for personer som på grunn av en tilstand eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta vare på økonomien eller rettighetene sine uten støtte. Personer som har verge beholder kontrollen over pengene og eiendelene sine, og vil selv kunne ta hånd om sine rettigheter så langt de klarer. Noen trenger mye hjelp av vergen, mens andre bare vil trenge hjelp til helt avgrensede oppgaver. Vergemålet skal tilpasses hver enkelt persons behov og ønsker. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn behovet personen har for hjelp.

En verge har fullmakt til å representere personen innenfor det mandatet som er gitt. Det er likevel viktig å huske at personen selv kan bestemme og ta avgjørelser. Vergen skal ikke gjøre noe som personen motsetter seg, og skal alltid høre ham eller henne ved beslutninger av større betydning og når det ellers er naturlig. Vergen skal gi personen råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas. Vergen kan gi hjelp og støtte til å oppfylle rettigheter og ivareta plikter, for eksempel ved å inngå avtaler, søke om velferdsytelser eller håndtere økonomi.

Oppgraderte skjema på Altinn

SRF har nå oppgradert en rekke digitale vergemålsskjema i Altinn.

SRF har nå oppgradert en rekke digitale vergemålsskjema i Altinn. De nye skjemaene vil innebære en klar forbedring, med bedre funksjonalitet som vil gjøre utfyllingen enklere og mer brukervennlig. De som har påbegynt skjema i en eldre versjon må dessverre fylle ut på nytt

 

 

Elektroniske skjema

Melding til statsforvalteren

1 Melding til statsforvalteren Egner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren
2 Legeerklæring Erklæring fra lege / annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål
3 Klage på vedtak Dette skjemaet bruker du for å klage på enkeltvedtaket du har mottatt fra statsforvalteren. Skjemaet gjelder kun klager til vergemålsforvaltningen.

Elektroniske skjema for verger

4 Søknad om statsforvalterens godkjenning Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren
5 Årlig vergeregnskap (fullstendighetserklæring) Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt
6 Vergeregnskap for deg som avslutter et vergemål (fullstendighetserklæring) Skal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget
7 Vergeerklæring
8 Økonomisk status for person med verge Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold.
9 Søknad om vergegodtgjørelse Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen
10 Jeg vil bli fast verge eller representant Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere.
PS: Skjema skal ikke benyttes for å søke om vergemål eller bytte av verge.
11 Kontakt Skatteetaten om flytting Dette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret
12 Endring i digital vergefullmakt Skjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand.
13 Bytte bank for kapitalkonto Skjema brukes ved ønske om å bytte bank for midler stående på kapitalkonto i forbindelse med vergemål.
14 Opprettelse av kapitalkonto Skjemaet benyttes ved opprettelse av kapitalkonto i forbindelse med forvaltning av midler i vergemålsforvaltningen.
15 Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt Dette skjemaet skal benyttes ved kartlegging av bistandsbehov i forbindelse med opprettelse av nye vergemål, og ved oppdatering til digital fullmakt i løpende vergemål.

Elektroniske skjema for deg som trenger verge

16 Søknad om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål
17 Samtykkeerklæring Skjema for at den som har eller trenger verge kan gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet.
18 Svarskjema for frivillig forvaltning av midler Svarskjema for frivillig forvaltning av midler på kapitalkonto for personer fra 18 til 25 år.

Elektroniske skjema for deg som er pårørende / andre

19 Søknad om vergemål Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål
20 Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt Skjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Papirskjema

De fleste papirskjemaene er tilgjengelige som elektroniske skjemaer som du kan finne lenker til på denne siden. Papirskjema kan sendes i posten til Statsforvalteren eller som sikker melding via Altinn. Du finner lenken til Altinn på punkt 1 øverst på siden.

Papirskjema: For verger

Bokmål Nynorsk
21 Vergeerklæring_Bokmål Verjeerklæring_Nynorsk
22 Valg av plassering av midler på kapitalkonto_Bokmål Val av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk
23 Økonomisk status, eiendeler og gjeld_Bokmål Økonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
24 Midler som statsforvalteren skal forvalte_Bokmål Middel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
25 Godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_Bokmål Godtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
26 Vergeregnskap/Fullstendighetserklæring_Bokmål Verjerekneskap_Nynorsk
27 Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv_Bokmål Søknad om samtykkje til å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
28 Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom_Bokmål Søknad om samtykkje til kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk
29 Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av eiendom_Bokmål Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av eigedom_Nynorsk
30 Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av løsøre_Bokmål Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av lausøyre_Nynorsk
31 Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge_Bokmål Søknad om samtykkje til stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
32 Søknad om samtykke til bruk av kapital_Bokmål Søknad om samtykkje til bruk av kapital_Nynorsk
33 Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_Bokmål Søknad om samtykkje til å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
34 Søknad om samtykke til å låne ut midler tilhørende den som har verge til vergen eller andre nærstående_Bokmål Søknad om samtykkje til å låne ut middel tilhørande den som har verje til verja eller andre nærståande_Nynorsk
35 Søknad om samtykke til andre disposisjoner_Bokmål Søknad om samtykkje til andre disposisjonar_Nynorsk

Papirskjema: Opprettelse av vergemål

Bokmål Nynorsk
36 Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Søknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk
37 Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål Behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk
38 Samtykke til vergemål_Bokmål Samtykkje til verjemål_Nynorsk
39 Legeerklæring_Bokmål
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)
Legeerklæring_Nynorsk
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)
40 Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Bokmål Behov for verje/midlertidig verje for mindreårig_Nynorsk
41 Behov for representant_Bokmål Behov for representant_Nynorsk

Papirskjema: Diverse

Bokmål Nynorsk
42 Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_Bokmål Svar på tilbod om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
43 Klage på vedtak i vergemålssak_Bokmål Klage på vedtak i verjemålssak_Nynorsk
44 Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_Bokmål Søknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar_Nynorsk
45 Endring i digital vergefullmakt_Bokmål Endring i digital verjefullmakt_Nynorsk
46 Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt_Bokmål Kartlegging av behov ved digital verjefullmakt_Nynorsk

Registeret for digitale verjefullmakter er no klart!

Registeret for digitale verjefullmakter er no klart
Kilde: vergemal.no
Dette markerer slutten på den tidlegare praksisen der verja måtte sende ei papirfullmakt rundt til bankar og store offentlege aktørar. Snart kan dei fleste av desse aktørane enkelt hente den same informasjonen frå Folkeregisteret. Dette skal gjere verjemålsordninga meir effektiv.
Vi er veldig stolte av løysinga vi har vore med på å få på plass!

Legevakten i Oslo flytter

22. november kl. 08.00 flytter legevakten i Oslo til nye lokaler i Trondheimsveien 233 på Aker sykehus.

22. november kl. 08.00 flytter legevakten i Oslo til nye lokaler i Trondheimsveien 233 på Aker sykehus.

 

Alle pasienter som trenger legevakt før kl. 08.00 22. november 2023 skal fremdeles møte opp i Storgata eller i de nåværende lokalene til Legevakt Aker (Trondheimsveien 235, Bygg 4 og 10).

Hvorfor ny legevakt?

Legevakten i Storgata har tatt imot pasienter i over 120 år, og dagens hovedbygg er fra 1959. Lokalene er utdaterte og har for liten plass. Derfor har Oslo kommune bygget en ny legevakt på Aker sykehus. Den nye legevakten vil ha det samme tilbudet som dagens legevakter, men med bedre kapasitet og i nye, moderne lokaler. Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031, blir legevakten nærmeste nabo til et fullverdig akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner.

Legevakten i Oslo er et samarbeid mellom Oslo kommune (allmennlegevakt, overgrepsmottak og psykososiale tjenester) og Oslo universitetssykehus (skadelegevakt og psykiatrisk legevakt). Ved sykdom anbefaler vi at du ringer 116 117 først. Ved skader, møt opp for en faglig vurdering. Det er én dør inn til legevaktens tjenester, så uansett hvordan du kontakter oss får du et tilbud tilpasset ditt behov.

Hvordan kommer du deg dit?

Legevaktens nye adresse blir Trondheimsveien 233, i bygg 40 på Aker sykehus.

Bil/drosje

  • Fra Trondheimsveien: Ta av til Aker sykehus, og følg skiltingen når du kommer inn på området. Du kan parkere i parkeringsgarasje under legevakten. Personer som følger en pasient kan kjøre til inngangen, sette av pasienten og kjøre videre.
  • Fra Sinsenveien: Ta til venstre ved hovedinngangen til Aker sykehus, og følg skilting til bygg 40.
  • Finn kjørerute til den nye legevakten (Google Maps)

Kollektivtransport

  • Nærmeste kollektivholdeplass er Aker sykehus i Trondheimsveien. Her stopper buss 31, 33 og 58. Buss 380 og 390 har kun avstigning i retning sentrum.
  • Det er også mulig å ta t-bane, buss og trikk til Sinsenkrysset og ta buss videre til Aker sykehus. Eventuelt kan du følge gruslagt gangvei opp til legevakten fra nordsiden av Sinsenkrysset. Deler av gangveien er bratt og deler av den er lagt i gangtunnel grunnet byggearbeider. Den egner seg derfor best til personer uten fysiske hjelpemidler som rullestol eller barnevogn.
  • Tog mellom Oslo S og Jaren/Gjøvik (RE30/R31) stopper på Grefsen stasjon. Herfra tar det rundt 15 minutter å gå til Aker sykehus.
  • Finn reiserute til den nye legevakten med offentlig transport (ruter.no)

Varelevering

Skal du levere varer til den nye legevakten? Fra Sinsenkrysset, følg Trondheimsveien og ta avkjøringen til Aker sykehus. Etter 150 meter er innkjøringen til varemottaket på høyre side. Følg skilting til "Varemottak ny legevakt". Varemottaket befinner seg på kjellerplan i Trondheimsveien 231.

PVI deltok på Arendalsuka

Arendalsuka: Frivillighet eller hjelp: Hvem skal vergemålsordningen være til for?

Arendalsuka: Frivillighet eller hjelp: Hvem skal vergemålsordningen være til for?

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI)  deltok også i år på Arendalsuka og fikk på en veldig god måte lagt frem viktige budskap for justispolitikerne som deltok i debatten og de fremmøtte.

Vergemål er en velferdsordning for sårbare individer, men er selvfinansiert. Det vil si at ordningen primært tenkes finansiert av vergehavere (ca. 80%) og resten av Staten.

Profesjonelle verger jobber med beslutningsstøtte for å hjelpe folk til et verdig liv, men mange verger står overfor risiko pga. mangel på erkjennelse hos de som trenger hjelp. I debatten ble det diskuterte hvordan sårbare individer kan ivaretas bedre og om dagens lovverk er tilstrekkelig tilpasset forskjellige grupper vergehavere.
Godtgjøringsordningen i Norge var også et tema som ble diskutert. I denne sammenheng kom det frem at Danmark, som har tilnærmet samme ordning og lovverk, nå honorerer verge over dobbelt av det som er virkeligheten i Norge. Politikerne tok med seg denne informasjonen og virket overasket over de store forskjellene på tilnærmet lik ordning.

For de som måtte lure på hva PVI jobber med og gjør for sine medlemmer så er denne debatten en grundig tydeliggjøring!

Medvirkende inkluderte stortingsrepresentantene og medlemmer i justiskomiteen, Maria Aasen-Svendsrud (Ap) og Ingunn Foss (H), samt Anne Kari Vindenes og Hans Jørgen Hægh fra PVI.

Lesere oppfordres til å støtte PVI's formål.

Les mer om PVI her
X

Glemt passord?

Bli medlem