Nyhetsbrev #01 – 2018

Nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen

Du mottar dette nyhetsbrevet som fast verge eller advokat som har vergeoppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes følgende saksbehandlingstid for ulike søknader:

  • Søknad om Fylkesmannens samtykke, inntil tre måneder
  • Søknad om vergegodtgjørelse, inntil en måned
  • Søknad om bruk av kapital som ikke krever juridisk saksbehandling, inntil 10 dager
  • Opprettelse eller endring av vergemål, to til tre måneder
  • Behandling av klage på vedtak, inntil tre måneder

Fylkesmannen sender ut foreløpige svar i saker om oppnevning og endring av vergemål samt juridiske saker, som ikke kan behandles innen en måned. I disse foreløpige svarene er saksbehandlingstid for den aktuelle søknaden angitt. Saker som haster vil selvsagt bli prioritert. Dersom du mener at en sak bør prioriteres, må dette begrunnes.

Statens sivilrettsforvaltning angir for øyeblikket at de har inntil tre måneders saksbehandlingstid på klager etter at de er oversendt fra Fylkesmannen.

Vergesamling 10. april – vergeregnskap og tvangsekteskap

Fylkesmannen inviterer til vergesamling tirsdag 10. april fra 17-21 på Høyres hus. Først vil underdirektør hos Fylkesmannen, Georg Traheim d.y., holde innlegg om vergeregnskap, herunder våre forventninger og krav til innsendelse fra faste verger. Vi oppfordrer dere til å avvente innsending av vergeregnskap til etter samlingen. Deretter vil seniorrådgiver Mona Choon Rasmussen og rådgiver Olav Johan Aasen, med innspill fra fast verge,  holde innlegg om tvangsekteskap. Sentralt for dette er hva faste verger bør være klar over, og hvordan dere bør gå frem i saker der den dere er oppnevnt for kommer i en situasjon der dette blir en problemstilling. Presentasjoner fra samlingen vil bli sendt ut til alle faste verger i etterkant.

Det blir servert mat på samlingen. Påmelding skjer elektronisk på:

https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogakershusadm/5xmzvniyfv

Uspesifiserte meldinger kan sendes via Altinn

Det har en stund vært mulig å sende uspesifiserte meldinger med valgfritt innhold til vergemålsavdelingen via Altinn. Denne løsningen har vist seg å fungere tilfredsstillende, og vi oppfordrer sterkt våre faste verger til å benytte dette for henvendelser der det fremkommer taushetsbelagt informasjon. Lenke til skjemaet i Altinn finner du her.

Vergeregnskap for faste verger skal sendes via Altinn

Altinn er den sikreste og mest effektive innsendelsen av vergeregnskap. Alle faste verger skal levere inn vergeregnskap via Altinn. Informasjon om hvordan man går frem ved regnskapsinnlevering på Altinn finner du på vergemål.no.

Meld straks fra til Fylkesmannen når personer under vergemål dør

Et vergemål, og vergens kompetanse, bortfaller i det øyeblikket personen med oppnevnt verge dør. Fylkesmannen er avhengig av å få melding om dødsfallet umiddelbart for å avslutte saken, og det er vergens plikt å informere oss om dette. Denne meldingen må sendes i et eget dokument der det klart fremkommer at vedkommende er død, og skal ikke sendes sammen med andre henvendelser, eksempelvis et avsluttende godtgjøringskrav. Uspesifisert melding via Altinn er godt egnet til dette.

Avklaringer vedrørende avsluttende vergegodtgjøring og utvidet utgiftsdekning

Fylkesmannen har hatt dialog med Statens sivilrettsforvaltning om ulike spørsmål tilknyttet godtgjøring og utgiftsdekning. I deres svar til oss kommer de med avklaringer av betydning for alle faste verger, og det redegjøres for disse her.

Avslutning av vergeoppdrag

I forbindelse med avslutning av vergeoppdrag er det Statens sivilrettsforvaltnings praksis at man som utgangspunkt kan godtgjøres med to til tre timer for nødvendig arbeid. Typisk er dette innlevering av regnskap og samtale med den du har vært oppnevnt samt eventuell ny verge. Det er imidlertid ikke slik at verger automatisk har krav på godtgjøring for etterarbeid. Forutsetningen er at vergen har utført oppgaver i avslutningen av oppdraget, og ved søknad om dekning må arbeidet dokumenteres med spesifisert timeliste. Videre er det et krav at avsluttende vergeregnskap er innsendt før eller samtidig medgodtgjøringskravet slik at vi kan se at dette foreligger. Hvor mye tid vergen skal godtgjøres beror på en skjønnsmessig vurdering.

Arbeid tilknyttet avslutning av vergeoppdraget er oppgaver som normalt ikke medfører særskilte utgifter, og eventuelle utgifter dekkes som utgangspunkt av den faste årlige satsen. Dersom vergen kan vise til nødvendige utgifter som klart overstiger den faste satsen kan Fylkesmannen som ellers vurdere dekning av faktiske kostnader.

Utvidet utgiftsdekning

Det er anledning til å få dekket faktiske utgifter når disse vesentlig overstiger den faste årlige satsen på kr 1 000,-. Av forarbeidene fremgår at man helt unntaksvis skal gi slik dekning. Dersom man har faktiske utgifter som er det dobbelte av den årlige satsen, altså kr 2 000,- er dette et vesentlig moment for å få tilkjent utvidet utgiftsdekning. Videre er det et krav at det sendes inn spesifisert dokumentasjon på samtlige utgifter gjennom hele året. Dette inkluderer også utgifter som porto, kopipapir, telefon etc.

For vergeoppdrag som har en kortere varighet enn et år er utgangspunktet at man har rett på å få den forholdsmessige andel av faste årlige utgifter. Eksempelvis vil man få kr 500,- for et oppdrag som varer seks måneder. I slike oppdrag vil det være anledning til å få dekket faktiske utgifter dersom utgiftene vesentlig overstiger den forholdsmessige andelen du ellers ville hatt rett på. Har du faktiske, nødvendige og dokumenterbare utgifter på kr 1 000,- i et oppdrag som varer seks måneder vil du altså kunne få dekket disse.

Mulighet for å få tilgang til helsenorge dersom du er nærmeste pårørende

I vergeoppdrag der du er personen under vergemåls nærmeste pårørende, og vedkommende ikke er samtykkekompetent i helsespørsmål, har helsenorge.nonå kommet med en ny tjeneste som gir deg mulighet for å få tilgang til deres sider på vegne av personen. Se helsenorge.no for nærmere informasjon om hvordan du går frem for å få tilgang. Helsenorge.no er den nasjonale helseportalen. Den gir eksempelvis mulighet til å bytte fastlege og se kjernejournal.

Gjeldsordning og vergegodtgjørelse

Fylkesmannen viser til vårt nyhetsbrev av 14.november 2017 der det ble redegjort for at vergegodtgjøring skal medregnes i den vergetrengendes utgifter før det kan beregnes hvor mye kreditorer kan få til dekning for sitt krav i gjeldsordningen, og at det derfor er avgjørende at du som verge opplyser om dette ved søknad om gjeldsordning. I saker der det allerede er gjeldsordning informeres det om at du som verge skal fremme endringsforslag etter gjeldsordningsloven § 6-1 slik at utgifter til godtgjøring også medregnes i disse sakene. Utgifter til verge anses som en særskilt nødvendig utgift, og man har rett til å kreve fradrag for dette.

Vennlig hilsen

Aleksander Hamre Leet
seniorrådgiver, vergemålsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 38 04
fmoaahl@fylkesmannen.no
www.fmoa.no

X

Glemt passord?

Bli medlem