Nyhetsbrev #02 – 2017

Nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen

Du mottar dette nyhetsbrevet som fast verge eller advokat som har vergeoppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes følgende saksbehandlingstid for ulike søknader:

–          Søknad om Fylkesmannens samtykke, fire til fem måneder

–          Søknad om vergegodtgjørelse, inntil syv uker (her vil behandlingstiden gå ned i løpet av kort tid)

–          Søknad om arveforskudd, fire til fem måneder

–          Søknad om bruk av kapital som ikke krever juridisk saksbehandling, inntil 10 dager

–          Opprettelse eller endring av vergemål, to til tre måneder

–          Behandling av klage på vedtak, inntil tre måneder

Fylkesmannen sender ut foreløpige svar i saker om oppnevning og endring av vergemål samt juridiske saker, og som ikke kan behandles innen en måned. I disse foreløpige svarene er saksbehandlingstid for den aktuelle søknaden angitt. Saker som haster vil selvsagt bli prioritert. Dersom du mener at en sak bør prioriteres, må dette begrunnes.

Statens sivilrettsforvaltning angir i sine foreløpige svar at saksbehandlingstiden i klagesaker er inntil tre måneder fra de har mottatt saken.

Informasjon om innlevering av vergeregnskap

Alle vergeregnskap skal være innsendt innen 30.april. Fylkesmannen forventer at våre faste verger leverer innen fristen, og at dere i detalj følger den beskrivelsen som er gitt i Fylkesmannens brev til vergene av 6.februar. Det oppfordres til å sende vergeregnskapet inn via Altinn. Brukerveiledning for innlevering av vergeregnskap samt Fylkesmannens informasjonsskriv om vergeregnskap ligger vedlagt.

Informasjonsskriv

Vergemålsavdelingen har utarbeidet informasjonsskriv som dekke ulike tema innenfor vergemålsfeltet. Skrivene gir svar på ofte stilte spørsmål knyttet til forskjellige tema. Dere oppfordres til å bruke informasjonsskrivene aktivt selv, men det vil også kunne gi mye relevant informasjon til personer under vergemål og deres pårørende. Informasjonsskrivene finner dere på Fylkesmannens nettsider.

Salg av fast eiendom – utbetaling av oppgjør til kapitalkonto

Fylkesmannen ser at enkelte faste verger har tillagt seg en praksis der de sørger for at eiendomsmegler betaler ut inntil 2 G fra nettoinntekt av salget til vergekonto. Dette til tross for at det har vært spesifisert i vedtak om salg av eiendom at nettoinntekt av salget skal betales inn til kapitalkonto hos Fylkesmannen. Fylkesmannen forstår at det kan være behov for å styrke vergekontoen, men det er ikke anledning til å be om at megler overfører deler av oppgjøret til annen konto enn den som er fastsatt i vedtaket. Dersom man ønsker å få overført midler til vergekonto etter salg av eiendom må man søke om dette på ordinær måte. Disse søknadene behandles innen 10 dager.

Kommentarutgaven av vergemålsloven er publisert

Gyldendal forlag har nå publisert kommentarutgaven av vergemålsloven. Boken er skrevet av avdelingsdirektør Eldbjørg Sande, seniorrådgiver Trine Eli Linge og seniorrådgiver Mona Choon Rasmussen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Boken gir en grundig innføring i lovverket tilknyttet vergemål og representantordningen for enslig mindreårige asylsøkere. Se Gyldendal forlag for mer informasjon.

Krav til begrunnelse ved dekning av vergegodtgjøring

Det vises til forrige nyhetsbrev av 19.januar og redegjørelsen for hvem som skal dekke vergegodtgjøring. Fylkesmannen ser at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensiale hos svært mange faste verger når det gjelder å oppgi tilstrekkelig begrunnelse for at Fylkesmannen skal dekke godtgjøringen i saker der det er anført at «hensynet til personens betalingsevne tilsier det» jf. vergemålsforskriften § 19 fjerde ledd. Dersom vergen ikke begrunner tilstrekkelig er det nå Fylkesmannens praksis at det i godtgjøringsvedtaket blir fastsatt at den vergetrengende skal dekke godtgjørelsen. Vi ser imidlertid at en rekke faste verger i etterkant av vedtakene sender inn begrunnelse på hvorfor det er nødvendig at Fylkesmannen dekker godtgjørelsen. Resultatet blir i mange tilfeller at Fylkesmannen må omgjøre sine egne vedtak. Dette medfører unødvendig tids- og ressursbruk for Fylkesmannen og forlenger saksbehandlingstiden ved avdelingen. Det forventes fremover at faste verger evner å sende inn tilstrekkelig begrunnelse for at Fylkesmannen skal dekke vergegodtgjøringen samtidig med at man sender inn krav om godtgjøring.

Vennlig hilsen

Aleksander Hamre Leet
rådgiver, vergemålsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 38 04
fmoaahl@fylkesmannen.no
www.fmoa.no

X

Glemt passord?

Bli medlem