Nyhetsbrev #03 – 2017

Nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen

Du mottar dette nyhetsbrevet som fast verge eller advokat som har vergeoppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes følgende saksbehandlingstid for ulike søknader:

–          Søknad om Fylkesmannens samtykke, inntil tre måneder

–          Søknad om vergegodtgjørelse, inntil fire uker

–          Søknad om bruk av kapital som ikke krever juridisk saksbehandling, inntil 10 dager

–          Opprettelse eller endring av vergemål, to til tre måneder

–          Behandling av klage på vedtak, fire til fem måneder

Det orienteres om at det i september har vært satt inn ekstra ressurser for å få ned saksbehandlingstiden på søknader om Fylkesmannens samtykke som krever juridisk behandling. I oktober vil det bli satt inn tilsvarende ressurser på klagesaker.

Fylkesmannen sender ut foreløpige svar i saker om oppnevning og endring av vergemål samt juridiske saker, og som ikke kan behandles innen en måned. I disse foreløpige svarene er saksbehandlingstid for den aktuelle søknaden angitt. Saker som haster vil selvsagt bli prioritert. Dersom du mener at en sak bør prioriteres, må dette begrunnes.

Statens sivilrettsforvaltning angir i sine foreløpige svar at saksbehandlingstiden i klagesaker er inntil tre måneder fra de har mottatt saken, men vi ser at mange saker blir avgjort raskere enn dette fra Statens sivilrettsforvaltnings side.

Presentasjoner fra vergesamling 20.juni

Vedlagt ligger presentasjoner fra vergesamlingen 20.juni. Dette er «Vergemål i praksis 2017 – sett med en fast verges øyne» som ble holdt av fast verge Carl Christian Ribe, og «Vergens rolle, hva skal du gjøre, når skal du si nei?» som ble holdt av rådgiver Aleksander Hamre Leet. Dersom det er spørsmål til disse er det bare å ta kontakt.

Grunnkurs for faste verger 5.oktober

Fylkesmannen inviterer til grunnkurs for faste verger 5.oktober kl. 17-21 i Fylkesmannens lokaler.  Kurset vil i all hovedsak tilsvare det som er holdt flere ganger tidligere. Kurset er obligatorisk for nye faste verger, men er åpent for alle. Vi synes bare det er positivt om mange erfarne verger også møter opp.

Kurset er todelt. Først vil rådgiver Aleksander Hamre Leet ved vergemålsavdelingen gi en innføring i vergemål, herunder gjennomgang av vergemålsloven og Fylkesmannens praksis. Deretter vil fast verge Einar Olav Carlsen ha en gjennomgang av hvordan vergerollen utøves i praksis, inkludert praktiske rutiner og hvordan man får til godt samarbeid med personen under vergemål, pårørende og øvrige involverte.

Påmelding til kurset skjer elektronisk på:

https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogakershusadm/mtgz4dlwno

Disponering av kontantytelser

Det ble på vergesamlingen 20.juni diskutert disponering av kontantytelser for personer med langtidsplass på institusjon, eksempelvis på sykehjem eller i psykiatrien. Fra Fylkesmannens side ble det understreket at hovedregelen er at vergene ikke skal fungere som minibank. Dette medfører at tid brukt på å ta ut og levere penger til personer under vergemål kun unntaksvis vil bli godtgjort, og slike oppgaver faller i de fleste tilfeller utenfor vergens rolle.

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten regulerer dette. Forskriften er gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 og folketrygdloven § 22-4. Forskriften gjelder utbetalinger fra folketrygden etter at betaling for oppholdsutgifter, vanligvis 85% av alle løpende inntekter, er trukket fra. Det fremgår av folketrygdloven § 22-4 at helseinstitusjonen er pliktig til å forvalte midler for pasienter som selv ikke er i stand til det grunnet sin kognitive tilstand. Bestemmelsen gjelder bare for trygdeutbetalinger opptil ¾ av grunnbeløpet, kr 70 225-, per år.

Forskriften fastsetter at institusjonen skal opprette bankkonto for hver enkelt pasient som selv ikke er i stand til å disponere midler grunnet sin kognitive tilstand, og trygdeytelser utbetales denne kontoen. Vedtak om disposisjonsrett skal fattes av institusjonens lege eller kommunelege. Dersom det er oppnevnt verge med mandat å ivareta økonomiske interesser følger det av forskriftens § 3 at vergen må samtykke for at vedtak kan fattes. Det er institusjonens som skal disponere ytelsen til det beste for pasienten. Institusjonen skal føre regnskap, og plikter årlig å sende vergen kopi av dette.

Dette medfører at for personer med langtidsplass i institusjon, som ikke er samtykkekompetente i økonomiske spørsmål, så vil institusjonen være pliktig til å disponere kontantytelser, og fatte vedtak om dette. Fylkesmannen utelukker ikke at det i enkelttilfeller, og i saker som ikke er omfattet av forskriften, vil være behov for at vergen fysisk leverer kontanter til personen under vergemål, men dette bør avklares spesifikt med Fylkesmannen. Vergens oppgave tilknyttet å sikre at personer med langtidsplass i institusjon får tilstrekkelig midler til forbruk, vil i første rekke være å påse at det fattes vedtak om disponering av kontantytelser, forutsatt at den vergetrengende oppfyller vilkårene for dette.

Vergene må melde adresseendring til folkeregisteret for personer under vergemål

 

En del av dere har merket at adresse ikke automatisk har blitt endret til c/o-adresse i folkeregisteret den siste tiden. Dette skyldes at Statens sivilrettsforvaltning og folkeregisteret har utarbeidet ny løsning for registrering av vergemål i folkeregisteret. Det som fremgår under er informasjon Fylkesmannen har mottatt fra  Statens sivilrettsforvaltning.

I forbindelse med overgang til elektronisk oversendelse av informasjon til folkeregisteret har det vært en del usikkerhet rundt bruk av postadresse/co-adresse, samt info om vergemål i folkeregisteret generelt.

Postadresse/co-adresse:

Fra gammelt av har folkeregisteret manuelt lagt til verge i feltet for postadresse.  Dette har vi fått opplyst at ble gjort i mangel av en bedre løsning for å registrere hvem vergen var, da de ikke hadde et eget felt for dette.

I den nye løsningen hos folkeregisteret registreres vergen i et eget felt.  Dette betyr at det ikke lenger blir fylt ut c/o-adresse ved oppnevnelse.  Da ikke alle med verge også automatisk skal bli «fratatt» post vil det derfor fra nå av være vergens oppgave å endre postadresse når det er påkrevd.

Vi har fra folkeregisteret fått følgende fremgangsmåte for å elektronisk be om endring av postadresse:

Vær oppmerksom på at ved avslutning av vergemål må tidligere vergehaver be skatteetaten om å få fjernet tillagt postadresse, evt med bistand fra avtroppende verge eller fylkesmannen dersom de ikke selv er i stand til å gjøre dette.

Visning i folkeregisteret at person har verge:

Folkeregisteret har bekreftet at informasjonen om verge lagres korrekt hos dem, er oppdatert, og at de sender ut informasjonen til sine partnere.  Vi er imidlertid avhengig av at mottakerne av informasjonen gjør endringer i sine system for å vise korrekt felt med informasjon hos seg.  Videre opplyser folkeregisteret at Evry (som drifter infotorg) ikke har feltene på plass hos seg ennå.

Dette medfører at det i en overgangsperiode vil være aktører som ikke har tilstrekkelig tilgang til informasjon om oppnevnte verger.  Vi kommer til å følge opp dette videre med folkeregisteret.  Vi har også startet jobben med å ta direkte kontakt med relevante aktører, for eksempel Difi (altinn), både for å finne midlertidige løsninger, men også for å sørge for fortgang i oppdatering mot nye felter.

Vi vil komme tilbake med mer info om de enkelte aktørene når vi får det, men per nå må vergene legitimere seg som verge med fullmakten.  Gi oss gjerne beskjed dersom det er aktører som byr på særlige problemer, så vil vi forsøke å finne gode løsninger!»

Fylkesmannen viser til Statens sivilrettsforvaltnings oppfordring over. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på de eventuelle problemer og utfordringer dere støter på som en følge av disse endringene, og at dere nå selv må melde adresseendring i folkeregisteret.

Vennlig hilsen

Aleksander Hamre Leet
rådgiver, vergemålsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 38 04
fmoaahl@fylkesmannen.no
www.fmoa.no

X

Glemt passord?

Bli medlem