Nyhetsbrev #04 – 2017

Nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen

Du mottar dette nyhetsbrevet som fast verge eller advokat som har vergeoppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes følgende saksbehandlingstid for ulike søknader:

 • Søknad om Fylkesmannens samtykke, inntil tre måneder
 • Søknad om vergegodtgjørelse, ca. en måned
 • Søknad om bruk av kapital som ikke krever juridisk saksbehandling, inntil 10 dager
 • Opprettelse eller endring av vergemål, to til tre måneder
 • Behandling av klage på vedtak, inntil tre måneder

Fylkesmannen sender ut foreløpige svar i saker om oppnevning og endring av vergemål samt juridiske saker, og som ikke kan behandles innen en måned. I disse foreløpige svarene er saksbehandlingstid for den aktuelle søknaden angitt. Saker som haster vil selvsagt bli prioritert. Dersom du mener at en sak bør prioriteres, må dette begrunnes.

Statens sivilrettsforvaltning avgjør for øyeblikket de fleste klagesaker innen en måned etter at de er oversendt fra Fylkesmannen.

Vergesamling 28.november – Vergemål i praksis – Rutiner og teknologi

Fylkesmannen inviterer til vergesamling 28.november fra 17-21 på Høyres hus. Faste verger hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Carl Christian Ribe og Einar Olav Carlsen, vil holde innlegg med fokus på rutiner og teknologi for en god ivaretakelse av den vergetrengendes interesser, og effektiv organisering av eget arbeid. Under følger noen hovedpunkter som vil bli gjennomgått.

 • Bruk av CRM-systemer, annen programvare og teknisk utstyr. Gjennomgang av ulike systemer, programmer og tekniske løsninger med forklaring av hvordan disse brukes. Det understrekes fra Fylkesmannens side at løsningene som vises frem kun er eksempler, og at vi ikke har noen oppfatning eller preferanse tilknyttet hvilken løsning den enkelte faste verge benytter.
 • Oppstart av vergemålet. Hvordan bruke informasjonen mottatt fra Fylkesmannen best mulig, hvordan bruke sjekklister for å sikre at viktige elementer blir fulgt opp. Hvordan få kontroll på et vergemål i startfasen og dermed få redusert fremtidig omfang slik at tidsbruken kommer under kontroll.
 • Kategorisering og oppfølging av alle vergemålene.
 • «Vergeåret». Hvordan legge opp året på en måte som sikrer både klienten og kvalitet i arbeidet.
 • Sikring av data. Hvordan jobbe effektivt med store mengder data, hvordan redusere papirflyt og post. Hvordan sikre sensitive data og samtidig sikre sporing og tilgjengelighet.
 • Hvordan bruke nyttige tips og informasjon tilgjengelig på nettportalen til profesjonelle vergers interesseorganisasjon.

 

Det blir servert mat på samlingen. Påmelding skjer elektronisk på:

https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogakershusadm/kh2eewrsyq

 

Informasjonsskriv og retningslinjer

Fylkesmannen redegjorde i nyhetsbrev av 28. april om at informasjonsskriv som dekker ulike tema var lagt ut på våre nettsider. Vi ser at flere av våre faste verger med fordel kan lese gjennom disse. Vi oppfordrer til at dere aktivt bruker informasjonsskrivene, og informerer pårørende og andre om dem når dette er relevant, eksempelvis dersom pårørende ønsker å få utdelt arveforskudd.

Fylkesmannen  forventer at våre faste verger har satt seg inn i de aktuelle informasjonsskriv før innsendelse av søknad, og at man har vedlagt dokumentasjon slik som beskrevet i infoskrivene. Alle infoskrivene ligger vedlagt dette nyhetsbrevet, men de oppdateres jevnlig, og det bes om at man følger med på nettsidene for å se om det er publisert nye versjoner.

 

Godtgjøring til verge hvor personen under vergemål har gjeldsordning

Namsfogden i Oslo har i dialog med Fylkesmannen gitt utrykk for at vergens godtgjøring skal medregnes i den vergetrengendes utgifter før kreditorene får dekning for sitt krav i en gjeldsordning. Det betyr at vergene må få med sitt godtgjøringskrav inn i en gjeldsordning før denne blir åpnet, eventuelt må man kreve endring av en allerede eksisterende gjeldsordning.

Alle verger bes om å sende inn kopi av nye gjeldsordningsavtaler til Fylkesmannen. Utgifter til vergegodtgjøring går etter namsfogdens syn inn under «særskilte utgifter», altså nødvendige utgifter som ikke regnes som livsopphold, men som likevel skal tas hensyn til før kreditor kan få dekning. Det bemerkes at dialogen kun har vært med Namsfogden i Oslo, og at vi ikke kan legge til grunn at andre namsfogder har samme oppfatning, men det bør vises til Oslos praksis ved søknader om gjeldsordningen andre steder.

 

Opprettelse av kapitalkonto – Skjema og utfylling

I mars i år ble det lagt ut nye skjema for opprettelse av kapitalkonto på vergemål.no. under nyttige skjema. Dessverre kan ikke dette skjemaet fylles ut og redigeres digitalt. Det er imidlertid nødvendig at det er dette skjemaet som benyttes, ikke det gamle som kan fylles ut elektronisk. Skjemaet er endret og oppdatert som en følge av lovendringer, og bankene aksepterer ikke innsendelse av gamle skjemaer for opprettelse av kapitalkonto.

Det bemerkes at hele skjemaet skal fylles ut, og vises spesielt til at punkt 6: «Skatteplikt til annet land enn Norge» alltid må fylles ut, og at punktene . Ved nye vergemål er det ikke nødvendig å fylle ut punkt 4: «Ved bytte av bank eller overføring til ny bankkonto, oppgi nåværende plassering».

Avslutningsvis presiseres det at for personer under vergemål som har bankinnskudd på over kr 2 000 000,- så må det opprettes flere kapitalkontoer i ulike banker. Dette av hensyn til bankgaranti. Det kan ikke opprettes flere kontoer i samme bank, og vergen skal selv gi beskjed om hvor midlene ønskes plassert.  Oversikt over plasseringsalternativer og banker finner du på følgende side på vergemål.no.

Vennlig hilsen

Aleksander Hamre Leet
seniorrådgiver, vergemålsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 38 04
fmoaahl@fylkesmannen.no
www.fmoa.no

X

Glemt passord?

Bli medlem