med den andre FOR ØYE

Et læringshefte

Med den andre FOR ØYE er en formålsstyrt, prosessinndelt samtalemetodikk for å forstå den andres vilje og gjennom dette støtte personen i å ta gode beslutninger for eget liv.

Målet er å finne ut hva den andre vil og trenger. For å finne ut det må du ha et klart fokus og jobbe på en måte som sørger for at den andre føler seg trygg og mestrende hele veien. Du må tenke på hvordan du forholder deg til den andre under samtalen.

I dette heftet vil du få kunnskap som vil gi deg større trygghet, kompetanse og verktøy til bruk inn i samtalen med den andre.  Trygge og kompetente verger er et mål for vergemålsforvaltningen. Heftet finner du ved å trykke på lenken nedenfor.

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) i møte med statssekretær

3. oktober hadde PVI møte med  statssekretær  Sivertsen (FrP) i justis - og beredskapsdepartementet. .  I følge PVI var han godt forberedt og oppriktig interessert. I sakens natur kan han "ikke love noe", men det er forsiktige signaler om at det snart kommer et høringsutkast for honorarjustering i vergemålsforskriften. PVI ga verdifulle innspill, og SMB Norge var med som god støtte. PVI  jobber videre med nye innspill til justiskomiteen.

Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Prop. 1 S (2019-2020)

Profesjonelle Vergers interesseorganisasjon (PVI) er den eneste vergeorganisasjonen som jobber aktivt med påvirkning mot relevante politiske miljøer i Norge i forhold til våre honorarer. Det er pt. dessverre ikke tilrettelagt i vergemålsforskriften at vergers honorarer skal økes. PVI  har hatt flere møter med Justisdepartementet og Statens Sivilrettsforvaltning. Vi i FasteVerger.no støtter PVI i deres arbeide på dette området.

Som innspill på PVI’s deltagelse på Justiskomiteens budsjetthøring 16.10 ønsker de at du svarer på spørreundersøkelsen under. Det er naturlig nok kort frist

Høringsprogram
Onsdag 16. oktober 2019
12.53 - 12.57 PROFESJONELLE VERGERS INTERESSEORGANISASJON (PVI)

 • Styreleder Hans Jørgen Hægh
 • Nestleder Anne Kari Vindenes
 • Styremedlem Unni Strand

Se fra høringen her (ca etter 15.00)

Åpen høring i Stortingets justiskomité onsdag 16. oktober 2019 kl. 09.00

Høring 16. oktober 2019, Program

annekari-circle

Nestleder i PVI

Anne Kari Vindenes

hjh-circle

Leder i PVI

Hans Jørgen Hægh

unni_strand-circle

Styremedlem i PVI

Unni Strand

PVI har siden siden 2013 arbeidet for å øke honorarnivået for verger.  Det er dessverre ikke tilrettelagt i vergemålsforskriften at vergers honorarer skal økes.  Dette arbeider PVI hardt for, og har hatt flere møter med Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning.

Som inspill på PVIs deltagelse på Justiskomiteens budsjetthøring 16.10 ønsker PVI at du svarer på denne spørreundersøkelsen umiddelbart helst:

Følg denne linken for å avgi ditt svar

FasteVerger.no – Innleder på kurs i samtalemetodikk

Fylkesmennene landet over kurser i disse dager sine verger i samtalemetodikken  Med den andre FOR ØYE. Fylkesmannen i Oslo og Viken  avholdt kurs for sine verger i Drammen, Moss og Oslo 19-26 september.

Liv Brauer
Liv Brauer - med den andre FOR ØYE

Liv Brauer fra SRF var med FasteVerger.no ut i felten over flere dager.  Hun fikk se mange av de utfordringen vi har i våre møter og så hvordan kommunikasjon og dialog påvirker samtalene og samarbeidet mellom verge og vergehaver.  Vi, Einar og Carl Christian, begge erfarne verger erfarte hvordan vi kunne tilpasse vår dialog og bli bedre når vi kommuniserer med våre vergehavere.

Verger jobber ofte alene og det er ikke alltid man har muligheten til å få konstruktive tilbakemeldinger på egen fremferd.  Kurset Liv tilbyr er ingen fasit, men en mulighet til læring  og selvinnsikt i hvordan å møte våre vergehavere på best mulig måte – med rammebetingelser som ikke alltid er lette.

Vi oppfordrer våre brukere til å delta på kursene som tilbys – vi har alle ulike behov og i det ulike muligheter for læring

Carl Christian og Einar

FasteVerger.no holder kurs for Legeforeningen

Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS
Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS

Det er økende interesse for kurs og foredrag knyttet til vergemål.  Legeforeningen holder kurs for sine ulike medlemmer og  torsdag 19. september var det kurs i Drammen for sykehjemsleger fra hele Norge.

Carl Christian Ribe fra FasteVerger.no  hadde i samarbeid med Legeforeningen sett på ulike bruker historier (kasustikker) og knyttet disse opp til lovverket.  Særskilt fokus på

 • Medbestemmelse
 • Samtykkekompetanse
 • Vergens rolle  og mandat
 • Hvordan å jobbe med pårørende
 • Økonomisk mislighold i nære relasjoner
 • Hvordan helsevesenet begjærer vergemål ved bruk av digitale løsninger.

En meget engasjert forsamling med mange gode spørsmål – et tydelig behov og ønske om økt kompetanse på området fra deltagerne. Det er alltid motiverende med forsamlinger som vil lære og forstå mer om hva vergemål egentlig er og går ut på.

Fasteverger.no tilbyr brukertilpassede kurs og foredrag innenfor området vergemål

Tvangsbegrensningsloven

NOU 2019: 14

Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 16. juni 2016 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg som skulle utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Innstillingen er ikke enstemmig. Medlemmene Erichsen og Gitlesen har valgt å ta en generell dissens.

Les mer her

se også tillitsskapende tiltak5.8.5 Vilkår for å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg

 

1 Sammendrag og anbefalinger

Boks 1.1 Utvalgets hovedforslag

 • Felles tvangsbegrensningslov for helse- og omsorgstjenesten.
 • Økt fokus på forebygging av tvangsbruk. Plikt og rett til tilrettelegging framheves. Full oversikt over omfang av tvangsbruk skal sikres.
 • Barns rettssikkerhet løftes fram.
 • Ny, felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll: fylkesmennene og nye tvangsbegrensingsnemnder de sentrale aktører.
 • Helhetstenking om individet og tilrettelegging for samhandling i tjenestene sentrale bærebjelker i lovutkastet.
 • Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene. Erstattes med krav om fravær av beslutningskompetanse og «sterkt behov» for aktuelt tiltak. Dette gjelder ikke ved fare for andre.
 • Felles, snevrere tvangsbegrep (overvinning av motstand). Det blir lettere å få hjelp for den som ikke viser motstand, men mangler beslutningskompetanse.
 • Ny inntaksmodell i tverrfaglig spesialisert behandling for rumiddelavhengighet, overgang til en tjenestemodell.
 • Styrking av adgangen til å forhåndssamtykke til tvang.
 • Økt fokus på gjennomføringsfasen. Krav til ivaretakelse av grunnleggende behov og krav til skjermingslokaler.
 • Ny reguleringsmodell for skjerming. Skiller ut fra formål, skjerpede vilkår for skjerming som behandling.
 • Klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner. Hjemmel for mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten, tidsavgrenses til tre år.
 • Forbud mot bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten, i behandling i psykisk helsevern (unntatt ved tvungen ernæring).
 • Forbud mot tvang i trenings- og opplæringstiltak.
 • Flertallet tilrår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
 • Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang (ikke motstand) som et livreddende tiltak.
 • Reservasjonsordning for antipsykotika og ECT.
 • Utprøving av nye modeller for veiledning, rådgivning og støtte til å ta beslutninger i saker etter tvangsbegrensningsloven.

Inntektsgrenser for bostøtte

Kilde: Husbanken

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Vi bruker brutto inntekter (før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Les mer om Inntektene vi bruker i beregningen

Eksempel på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:

 • barnetrygd
 • barnebidrag
 • kontantstøtte
 • engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • stønad til barnetilsyn
 • grunn og hjelpestønad
 • sosialhjelp
 • skattepenger

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

 • Gruppe 1 - Oslo
 • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
 • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. Én for bostøttemottakere generelt og én for unge uføre.

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord