Erstatningskrav mot hjelpeverge

Av.: Christer Alexander Jenson

 Christer Alexander Jenson

Christer Alexander Jenson

Frostating lagmannsrett har i dom 28. februar 2019 (LF-2018-83339) avgjort et erstatningskrav mot en hjelpeverge. Krav om erstatning ble reist av testamentsarvinger, som mente at gaver klienten hadde delt ut i live hadde tappet henne for midler og at dette var vergen erstatningsansvarlig for.

Lagmannsretten gir tydelig uttrykk for at vergen ikke kan holdes ansvarlig for klientens disposisjoner i kraft av klientens egen rettslige handleevne, selv ikke når vergen (og overformynderiet) har bekreftet/signert dokumenter.

Fra et praktisk perspektiv vil det si at når vergen gjør noe etter klientens instruks virker dette som hovedregel ansvarsbefriende med tanke på erstatningsansvar overfor klienten. Man må derfor være oppmerksom på når man gjør noe av eget tiltak, og når man gjør noe etter instruks. Klienten kan instruere deg om å gjøre dumme ting uten å kunne holde deg ansvarlig etterpå.


 

Sammendrag fra Lovdata
Et ektepar var i testament innsatt som enearvinger etter en barnløs enke. Hun døde 95 år gammel. De siste årene hadde hun hjelpeverge. Paret reiste erstatningskrav mot kommunen som overformynder, mot hjelpevergen og avdødes nevø. Paret hevdet forgjeves at kvinnens livsdisposisjoner var ugyldige – pengegaver på kr 650 000 til veldedige formål og overdragelse av faste eiendommer til nevø.

Les dommen her

Betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo?

Oslo kommune

Til deg som kan ha betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo

Har du bodd på heldøgns rusinstitusjon i Oslo etter 01.01.2012, kan du ha betalt for mye i egenandel. Dette er fordi kommunen frem til 1. oktober 2018 har hatt en fast sats for egenandel, og ikke beregnet den individuelt.

Feilen kan ha skjedd hvis du har mottatt trygd eller hatt annen inntekt. Om du har mottatt økonomisk sosialhjelp, har du antakelig ikke betalt for mye fordi kommunen trolig har dekket utgiftene til opphold i institusjon med sosialhjelpen din.

For å finne ut av om du har betalt for mye, er det viktig at du kontakter oss.

Kommunen oppretter nå Egenandelssekretariatet, som vil behandle søknad om krav om tilbakebetaling. Egenandelsekretariatet vil veilede og hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan ha krav på tilbakebetaling. De kan også hjelpe deg med søknaden din.

Fra 2. mai 2019 kan du kontakte Egenandelssekretariatet i Storgata 51. Du kan også ringe sekretariatet på telefon 23 24 23 24, og/eller sende e-post til: egenandelssekretariatet@vel.oslo.kommune.no

Søknaden din må fremmes til Egenandelssekretariatet senest innen 31. desember 2019.

Les mer her

Påskehilsen

Foto Einar Carlsen -

Sen Påske i år – også for oss verger midt i rapporteringsperioden. Vi oppfordrer alle til å rapportere alt i Altinn. Du sparer veldig mye tid når rutinen først er inne.

Mulig at noen blir minnet om at det kan være lurt å gjøre klar alle kontoutskrifter ferdig i januar  .

Les våre tips til årets innlevering her på sidene

Ikke glem å sjekke nettbanken tirsdag 16. april når trygden kommer og legg alle overføringer til vergehavere for 18-22 med utbetaling den 17, så slipper du en del telefoner og SMS’er i løpet av feriedagene.

Sjekk også SnagIt et fint verktøy

Vi ønsker dere all en Riktig God Påske

Hilsen Einar og Carl Christian

 

 

PS, her er en "oppskrift" på hvordan få tak i skattemeldingen og gjøre en effektiv jobb.

 

 

 

Skattemeldingen-2018_tips_web

Frokostmøte hos SRF

FasteVerger.no deltok på SRF’s frokost møte  tirsdag 9.april.  Tema for møtet denne gangen var presentasjon av SRF’s nye samtaleverktøy « Med den andre FOR ØYE» som ble presentert av prosjektleder Liv Brauer på en engasjert måte som vanlig,

Et nyttig verktøy som kan være et godt supplement for mange verger i  ulike situasjoner.

Avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad i Statens sivilrettsforvaltning

Møtet ble åpnet av avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad, så var det en kort «panel-diskusjon» fasilitet av Anne Live Jensvoll fra SRF.

I panelet satt:

  • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) - Cato Brunvand Ellingsen
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen  - Kristin Borg
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) – Live Kroknes Berg

Interessante innlegg fra Berg og Ellingsen ift medbestemmelse , hhv svært kritisk og til dels kritisk til dagens lovverk og håndhevelse. Berg hevder at vergemålordningen bør avvikles til fordel for et «beslutningsstøtte» program.
Borg med 20 års personlig erfaring fra familiær demens problematikk hadde nok andre erfaringer ut fra det at hun som familieverge opplevde for lite inngripen og at vergehaver har for stor selvbestemmelse ift å sette familiens økonomi på spill

Paneldeltagerne adresserte viktige problemstillinger / oppfatninger som fordrer mer dialog. Her er det flere misforståelser og til tider uklare faktagrunnlag som nok også preges av særforbunds særskilte opplevde utfordringer

I spørsmålsrunden i etterkant adresserte FasteVerger.no følgende punkter:

  • Vi sa oss enige i at dagens lovverk og tolkninger fører til uklarheter og utfordringer i etterlevelsen. Dette fordrer bedre dialog og behov for kunnskapsdeling mellom alle interessegrupper knyttet opp mot vergemål
  • Vi bemerket at debattantene representerte kun to grupperinger vergehavere. Rus og psykiatri var ikke representert. For disse to gruppene representerer begrepene medbestemmelse helt ulike utfordringer og praksis.  Det ble kommentert at særlig for funksjonshemmede oppleves ikke medbestemmelse som en særlig utfordring alt avhengig av aktuell diagnose, sett fra vårt ståsted. (Det er for øvrig bekymringsfullt at særlig de funksjonshemmedes foreninger synes å få styre den offentlige debatten på området. Her etterlyses mer deltagelse fra rus og psykiatri miljøene red. adm)
  • Siden det ble fremsatt beskyldninger om omfattende overgrep i form av verger som ikke lytter til sine klienter og ikke tar dem med på beslutninger, var FasteVerger.no  tydelig på at det i all kjent opplæring som   gis både av Fylkesmennene og i kursene om rolleforståelse fra FasteVerger.no , fremheves særskilt endringen fra gammel vergemålslov hvor vergene nok i større utstrekning tok objektivt riktige beslutninger for sine klienter – til nå med ny vergemålslov hvor delaktighet fra vergehaver er en forutsetning.  Det ble gitt eksempel fra opplæring fra Oslo og Viken – hvor vergene får beskjed om « Enten har man god forståelse av lovverket med tilhørende rolleforståelse ift medbestemmelse eller så kan man ikke være verge»

Vi tror det er viktig at SRF tar videre ønsket om dialog slik at disse og andre problemstillinger kan adresseres mer i dybden

 

 

Fra SRF sine sider

Tirsdag 9.april arrangerte Statens sivilrettsforvaltning (SRF) sitt andre frokostseminar i år, som handlet om samtalemetodikk som verktøy for å styrke vergehavers rett til selvbestemmelse. Det var god oppslutning på seminaret med representanter fra eksempelvis Justisdepartementet, Norges institusjon for menneskerettigheter, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, Fasteverger.no med flere. Temaet skapte stort engasjement blant de fremmøtte, og seminaret ble avsluttet ved at alle fikk en innføring i samtalemetodikken FOR ØYE og bakgrunnen for hvordan den hadde blitt til.

Bildet viser prosjektleder for samtalemetodikk Liv Brauer som forteller om metodikken FOR ØYE.

Ekstra utbetaling som hjelp til å dekke høye strømutgifter

Stortinget har vedtatt at de som mottok bostøtte for februar 2019, får en ekstra utbetaling på 2 950 kroner. Er det flere i husstanden, øker utbetalingen med 120 kroner for hver person som bor i husstanden. Ekstrastøtten blir utbetalt før påske.

Alle mottakere vil få vedtak om ekstrautbetalingen. Det er klageadgang på vedtaket, men siden beløpets størrelse er fastsatt, så vil en klage på dette grunnlaget ikke føre fram. Hvis søker hevder det bor flere personer i husstanden, må søker klage på det ordinære vedtaket for februar. Etterbehandlede saker og klagesaker for februar 2019, får utbetalt ekstrastøtten når saken er behandlet.

Spesielt om saker med transport (utbetaling til kommunen)

Ekstrastøtten blir utbetalt til den enkelte søker, uavhengig av om det er registrert transport på saken eller om søker har restkrav som følge av ny beregning.

I en del saker med transport, er søkers kontonummer ikke registrert. Vi ber derfor kommunen sjekke at det er registrert kontonummer i saker som hadde transport for februar, og kontakte søker hvis det mangler. Søker kan selv registrere eller endre kontonummeret ved å logge inn på husbanken.no.

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning skjer dette innanfor det privatrettslege området, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.

Kilde: Fylkesmannen i Vestland, bilde er fra NAV veiledning

Frivillig offentleg forvaltning er inga lovpålagt oppgåve, men mange Nav-kontor og kommunar tilbyr dette til personar som treng hjelp til å styre økonomien. Den som inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning treng ikkje ha faste ytingar frå Nav. Ein forvaltningsavtale kan vere tidsuavgrensa eller ha sluttdato, og kan seiast opp av begge partar, ettersom avtalen er frivillig.

Klage?
Det hender at rutinane ved Nav-kontoret eller kommunen sviktar, eller at personen som får økonomien sin forvalta av andre grunnar er misnøgd med måten økonomien vert forvalta på. Fylkesmannen mottek henvendingar og klager på slike forhold, men vi har ikkje heimel til å behandle slike klager. Ei avtale om frivillig offentleg forvaltning er ikkje ei teneste etter sosialtenestelova, og Fylkesmannen har difor ikkje heimel til å ta stilling til klagen.

Dei som er misnøgde med handteringa av den frivillige offentlege forvaltninga dei mottek, må ta kontakt med Nav-kontoret eller kommunen, eventuelt overordna instans i kommunen og presentere problemet. Alternativt kan dei kontakte byombod/brukarombod.

Rettleiar frå direktoratet
Som hjelp for Nav-kontor og kommunar som vil tilby frivillig offentleg forvaltning, har Arbeids- og velferdsdirektoratet laga ein skriftleg rettleiingsrutine.
Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer i rettleiingsrutinen at frivillig offentleg forvaltning av einskildpersonars økonomi ikkje er dekt av kommunane si plikt til internkontroll og Fylkesmannens tilsynsansvar etter sosialtenestelova.

Last ned rettledningen her

 

 

 

NAV_Landsdekkende veiledningsutg okt2011

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord