Erstatningskrav mot hjelpeverge

Av.: Christer Alexander Jenson

 Christer Alexander Jenson

Christer Alexander Jenson

Frostating lagmannsrett har i dom 28. februar 2019 (LF-2018-83339) avgjort et erstatningskrav mot en hjelpeverge. Krav om erstatning ble reist av testamentsarvinger, som mente at gaver klienten hadde delt ut i live hadde tappet henne for midler og at dette var vergen erstatningsansvarlig for.

Lagmannsretten gir tydelig uttrykk for at vergen ikke kan holdes ansvarlig for klientens disposisjoner i kraft av klientens egen rettslige handleevne, selv ikke når vergen (og overformynderiet) har bekreftet/signert dokumenter.

Fra et praktisk perspektiv vil det si at når vergen gjør noe etter klientens instruks virker dette som hovedregel ansvarsbefriende med tanke på erstatningsansvar overfor klienten. Man må derfor være oppmerksom på når man gjør noe av eget tiltak, og når man gjør noe etter instruks. Klienten kan instruere deg om å gjøre dumme ting uten å kunne holde deg ansvarlig etterpå.


 

Sammendrag fra Lovdata
Et ektepar var i testament innsatt som enearvinger etter en barnløs enke. Hun døde 95 år gammel. De siste årene hadde hun hjelpeverge. Paret reiste erstatningskrav mot kommunen som overformynder, mot hjelpevergen og avdødes nevø. Paret hevdet forgjeves at kvinnens livsdisposisjoner var ugyldige – pengegaver på kr 650 000 til veldedige formål og overdragelse av faste eiendommer til nevø.

Les dommen her

Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven

Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Dommere: Kallerud, Webster, Noer, Bergsjø, Indreberg

Fratakelse av retten til å inngå, endre og si opp husleieavtale ble ansett som et «økonomisk forhold» som falt inn under bestemmelsen i vergemålsloven § 22 andre ledd.

Saken gjaldt en 25 år gammel mann uføretrygdet mann med en medfødt skade. Han har blant annet har svekkede kognitive evner, uttalt redusert impulskontroll, nedsatt konsentrasjonsevne og hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (ADHD). Han sliter også med spillavhengighet.  Han brukte trygden til unødvendig forbruk, spesielt i form av ulike former for spill og risikerte å miste leiligheten fordi han ikke hadde betalt husleie.

Høyesterett kom – som tingretten og lagmannsretten – til at fratakelsen av retten til å inngå, endre eller si opp husleieavtaler måtte regnes som et «økonomisk forhold» som faller inn under vergemålsloven § 22 andre ledd. Han var ikke med dette fratatt retten til å velge bosted, noe som ville vært et personlig forhold som måtte vurderes etter den strengere bestemmelsen i vergemålsloven § 22 tredje ledd.

Avgjørelsen klargjør forståelsen av vergemålslovens bestemmelser om fratakelse av rettslig handleevne.

Les avgjørelsen i sin helhet

Se flere dommer her

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord