Er du ny som verge? En hurtigguide til å komme i gang med vergeoppdraget

Kilde: STATSFORVALTEREN I ROGALAND

Et svært praktisk hefte utarbeidet av Statsforvalteren i Rogaland

Det handler ikke om deg

 • Lytt og finn ut hva vergehaver vil og trenger.
 • Respekter hans/hennes ønsker.
 • Ta hensyn til det den andre vil, selv om han/hun ikke forstår alt.
 • Støtt ham/henne i å ta egne valg.
 • Gi råd og veiledning, men du skal ikke overstyre.
 • Tilpass måten du kommuniserer på.
 • Vær høflig og be om lov til å ta opp vanskelige emner.

Last det ned her

Innlevering av vergeregnskap 2020

Verger som har regnskapsplikt skal sende inn fullstendig vergeregnskap til fylkesmannen innen 30. april 2020.

Verger som har regnskapsplikt skal sende inn fullstendig vergeregnskap til fylkesmannen innen 30. april 2020.

Du skal sende inn:

 • Fullstendighetserklæring
 • Skattemeldingen
 • Årsoppgaver fra bank, vps, fondsforvaltningsselskaper og livselskaper
 • Bankkontoutskrifter

Vi oppfordrer alle verger til å sende inn vergeregnskapet via Altinn. I Altinn fyller vergen ut skjema for fullstendighetserklæring og legger ved skattemelding, årsoppgaver og kontoutskrifter som vedlegg.

For direkte link til skjema og instruksjons for utfylling og innsendelse, se www.vergemal.no/vergeregnskap. Vergen kan også gå inn direkte via www.altinn.no og velge tema «Vergemål» under «Skjema og tjenester». Vergen skal sende inn skjema GA-8042 Fullstendighetserklæring.

Saksbehandlingsfeil hos Skatteetaten ved gjeldsordning

Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som er i en gjeldsordning.

Som følge av feilen hos Skatteetaten kan noen personer ha fått for lite beregnet uføretrygd eller pensjon fra NAV.

De som kan være rammet av feilen er personer som

 • både har vært i en offentlig gjeldsordning og
 • har mottatt uføretrygd eller pensjonsytelser

Hvis dette gjelder deg, vil du få ytelsen din beregnet på nytt. Du vil få et nytt vedtak og en eventuell etterbetaling fra oss. Du trenger ikke gjøre noe. Når NAV får oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten, vil vi omregne ytelsen din.

Du trenger heller ikke å gjøre noe om du har vært i en offentlig gjeldsordning, men ikke mottatt pensjon eller uføretrygd fra oss. Dine pensjonspoeng blir nå oppdatert slik at de er korrekte fra dagen du ønsker å ta ut pensjon eller hvis du får behov for uføretrygd.

FYLKESMANNEN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

FYLKESMANN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fra 1. januar 2021 heter Fylkesmannen i Oslo Viken: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regjeringen har bestemt at vFylkesmannen skal ha et kjønnsnøytralt navn. «Statsforvalter» sier samtidig tydeligere at vi er statens regionale representant.

- Jeg er godt fornøyd med min nye tittel som hverken inneholder «fylke» eller «mann», sier Valgerd Svarstad Haugland som blir den første statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fra Fylkesmann til Statsforvalter

I forbindelse med navneskiftet ber de om forståelse hvis det fremdeles står «Fylkesmannen» noen steder.

Når det gjelder lover og forskrifter vil det også ta tid å få oppdatert vårt nye navn i disse dokumentene. Selv om lover og forskrifter etter hvert endres, så vil Fylkesmannens vedtak fortsatt være fulle av sitater fra egne tidligere avgjørelser, departementsuttalelser, sivilombudsuttalelser, dommer og litteratur.

Våre oppgaver blir som tidligere:

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. De kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som de besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

 • Statsforvalteren er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer de flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn
 • Statsforvalteren er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene
 • Statsforvalteren er regional samordningsmyndighet for staten. De skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene
 • Som regjeringens representant i fylket skal Statsforvalteren arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket
 • Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer

De har også oppgaver for Kongehuset. Statsforvalteren er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tolga-brødrene får ikke millionerstatning av kommunen

Norges lover

Kilde: VG

To brødre i Tolga-saken ble registrert med diagnoser av kommunen som de ikke har. Et krav om tre millioner kroner i erstatning er nå blitt avvist.

– Jeg konstaterer at Tolga kommune avviser ethvert rettslig ansvar overfor brødrene. Svaret er lite tilfredsstillende, sier advokat Nicolai V. Skjerdal til VG.

Han er advokat for de to brødrene i Tolga-saken som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen og deretter satt under vergemål mot sin vilje.

De krevde 1,5 millioner kroner hver i erstatning, men kravet er altså nå blitt avvist av kommunen.

 

Les hele saken på VG

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.).

Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020)

Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020).

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.).

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. september 2020 (satser gjeldende fra 1. januar 2019 i parentes):

Enslige kr  6 250 (kr  6 150)
Ektepar/samboere kr  10 450 (kr  10 250)
Person i bofellesskap kr  5 250 (kr  5 150)
Barn 0-5 år kr  2 750 (kr  2 400)
Barn 6-10 år kr  3 150 (kr  3 100)
Barn 11-17 år kr  4 100 (kr  4 000)

Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold i kategorien Barn 0-5 år er med virkning fra 1. september 2020 økt tilsvarende økningen i barnetrygden for barn inntil fylte seks år. Ved utmåling av økonomisk stønad for enslige forsørgere med barn 0-5 år bør det også tas hensyn til at de mottar barnetrygd for ett barn mer enn de har forsørgeransvar for.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. Det vises for øvrig  til rundskriv, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.1.5 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.

Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020). Les om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad på regjeringen.no.

X

Glemt passord?

Bli medlem