Julehilsen fra oss i FasteVerger.no – et lite tilbakeblikk på vergemål i 2018 og en titt fremover

I 2018 er FasteVerger.no gjennom sitt første hele driftsår. Vi har passert over 1.000 unike brukere. I tillegg har vi holdt mange av våre kurs i 5 embeter rundt omkring i Norge og interessen for vårt arbeid og vår deltagelse i samfunnsdebatten er stigende. Parallellt med arbeidet med egen vergeportefølje ønsker vi å gi deg oppdatert relevant informasjon og i så stor grad som mulig gi individuelle råd. Takk for alle innspill og spørsmål gjennom året.

2018 har vært året hvor alle i Norge fikk en oppfatning av hva vergemål står for , ut fra det som ble omtalt i pressen. Tolga saken satte vergemål på kartet.   I skrivende stund har Fylkesmannen i Hordaland ikke avgitt sin rapport om saken til Justisdepartementet, alle trenger en avklaring, så gjenstår det å se om vi får det.

Vi som jobber med vergemål fikk også et nytt ord i vokabularet, "reell vilje".  Grundige samtykkekompetansevurderinger gitt av leger med særskilt kunnskap om konsekvensen av medisinske tilstander, skal nå overstyres av vurderinger gitt av andre profesjoner uten medisinsk bakgrunn. En fornuftig rollefordeling blir borte, bekymringsfullt mener vi.

Det blåser en juridisk vind over Norge med fokus på enkeltmenneskets rettigheter og krav på autonomi. En viktig debatt, men kanskje noe ensidig? Hvor ble det av pliktene? Det diskuteres lite hvor etisk det er dersom man av medisinske årsaker ikke kan forvalte grunnleggende rettigheter – og ut fra egen fungering ikke nødvendigvis forstår betydningen av hva pliktene i et velferdssamfunn er, og likevel fritt kan velge dem bort.  Det burde kanskje være mer fremtredende i debatten når vergemål og rammen for vergemål diskuteres.

For egen del ser vi allerede at de nye tolkningene har ført til at 10-15% av vergeporteføljen avvikles. Uten unntak er dette til nå de klientene med dårligst fungering og forståelse. På kort sikt kan vi som verger få en enklere hverdag fordi andre samfunnsinstitusjoner vil måtte fange opp denne sårbare gruppen.   Har man et litt lengre perspektiv er det en frykt for at mange av de svakeste, som har fått kyndig hjelp i daglig oppfølging av en skjør økonomi, på kort tid klarer å sette dette over styr til høy personlig og samfunnsmessig kostnad.

2019 blir et spennende år, mens vi venter på at flere samfunnsinstanser ser de reelle konsekvensene av nye tolkninger, må vi som verger påregne økt fokus på oss og vår rolle. Terskelen for pressens søken etter «skandaler» vil være lav. Enhver verge må være sin rolle bevisst og utføre den til den høyeste etiske og profesjonelle standard som er mulig.

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner omkring omfanget/volum av vergemål fremover. Derimot vil de vergemål som fortsetter være avhengige av verger som følger med i tiden både hva gjelder lovverk, rolleforståelse og effektive arbeidsprosesser.

Vi i FasteVerger.no har allerede bestillinger i 2019 på våre kurs for nye verger, rolleforståelse og den digitale vergen. Vi håper enda flere embeter vil benytte kursene i 2019.  Flere samarbeidsavtaler og produkter er på trappene, så 2019 blir langt fra kjedelig her på FasteVerger.no

Om vi kan ønske oss to ting for 2019 må det være en mer nyansert debatt om vergemål i pressen, samt bedre samhandling og informasjonsflyt i hele «vergeverdikjeden»  Fra Justis – SRF- Fylkesmennene -Vergene – Vergehavere.  Bedre kunnskap om hele verdikjeden, gir bedre beslutningsgrunnlag og langsiktig gode beslutninger. Det vil gavne den sårbare gruppen vi i vår hverdag skal bistå.

Tilslutt vil vi ønske alle embeter lykke til i sammenslåingene, det blir et spennende 2019

Takk for at du har fulgt oss i 2018

Vi ønsker deg en Riktig God Jul og Godt Nyttår

Hilsen
Carl Christian og Einar

Kurs for faste verger i Vest Agder

Kurs for faste verger i Vest Agder.

Da er vi nettopp tilbake etter to dager med intense kurs for faste verger i Vest Agder.  1) Praktisk Oppstartskurs for nye verger  2) Rolleforståesle som verge i 2018  3) Den effektive vergehverdagen – den digitale vergen.

Som alltid hvor vi er, møtte vi også i Kristiansand et engasjert vergekorps og ansatte fra Fylkesmannen.  Vergemål er omfattende og  med tre kurs på kort tid er det mye som skal fordøyes og omgjøres til  praksis   tilpasset hver verges egen situasjon og deres vergehavere.

Kursene ble svært dagsaktuelle med  nye oppslag omkring vergemål i mediene. Vergene fikk understreket viktigheten av å sette seg inn og forstå i de nye lovtolkningene og hvordan det påvirker utførelsen av vergemålsoppgaven. Mye tid ble brukt på eksempler og på å forstå  hvordan begrepet «reel vilje» skal tolkes og benyttes og hvor viktig det er å konsultere Fylkesmannen om man er i tvil.

Fagdirektør Gunnar Munkerud ved Justis- og vergemålsavdelingen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fagdirektør Gunnar Munkerud ved Justis- og vergemålsavdelingen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Vergemålsområdet er potensielt i stor endring. Mer enn noen gang må alle som er verger være sitt ansvar- og sin rolle bevisst.  Dessverre kan vi bare konstatere at fremstillingene i mediene ikke dekker alle de menneskene som har en trygg og forutsigbar hverdag takket være en verge som bryr seg, og som ivaretar vergehaver i tråd med lovverket.

En kompetent og trygg verge er en god verge. Kursing og avklaringer blir svært viktig fremover. Likeledes blir samfunnsdebatten omkring dette, et ensidig og negativt fokus i mediene er neppe det som på sikt vil hjelpe og sikre en allerede sårbar gruppe i vårt samfunn.

FasteVerger.no  vil fortsette å engasjere seg både i den pågående debatten og levere kurs som kan bidra til gode og trygge verger

Telefonvakt i Aust- og Vest-Agder

Telefonvakten i Aust- og Vest-Agder for vergemålssaker har fått direktenummer fra 03.09.2018

Fra og med mandag 03.09.2018 kan du ringe direkte til vergemålsenhetens telefonvakt på tlf. 37 01 78 99 på hverdager i tidsrommet kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00.

 

Du kan sende sikker melding til Fylkesmannen her

X

Glemt passord?

Bli medlem