Saksbehandlingsfeil hos Skatteetaten ved gjeldsordning

Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som er i en gjeldsordning.

Som følge av feilen hos Skatteetaten kan noen personer ha fått for lite beregnet uføretrygd eller pensjon fra NAV.

De som kan være rammet av feilen er personer som

  • både har vært i en offentlig gjeldsordning og
  • har mottatt uføretrygd eller pensjonsytelser

Hvis dette gjelder deg, vil du få ytelsen din beregnet på nytt. Du vil få et nytt vedtak og en eventuell etterbetaling fra oss. Du trenger ikke gjøre noe. Når NAV får oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten, vil vi omregne ytelsen din.

Du trenger heller ikke å gjøre noe om du har vært i en offentlig gjeldsordning, men ikke mottatt pensjon eller uføretrygd fra oss. Dine pensjonspoeng blir nå oppdatert slik at de er korrekte fra dagen du ønsker å ta ut pensjon eller hvis du får behov for uføretrygd.

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.).

Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020)

Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020).

Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk stønad. Dette rundskrivet har erstattet tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.).

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. september 2020 (satser gjeldende fra 1. januar 2019 i parentes):

Enslige kr  6 250 (kr  6 150)
Ektepar/samboere kr  10 450 (kr  10 250)
Person i bofellesskap kr  5 250 (kr  5 150)
Barn 0-5 år kr  2 750 (kr  2 400)
Barn 6-10 år kr  3 150 (kr  3 100)
Barn 11-17 år kr  4 100 (kr  4 000)

Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold i kategorien Barn 0-5 år er med virkning fra 1. september 2020 økt tilsvarende økningen i barnetrygden for barn inntil fylte seks år. Ved utmåling av økonomisk stønad for enslige forsørgere med barn 0-5 år bør det også tas hensyn til at de mottar barnetrygd for ett barn mer enn de har forsørgeransvar for.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

Se rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. Det vises for øvrig  til rundskriv, Hovednummer 35 – 2012 punkt 4.18.1.5 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.

Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020). Les om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad på regjeringen.no.

Skattetrekk og utbetalingsdatoer i desember

Skattetrekk i desember

Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på din ytelse vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder i fra om at det skal stoppes.

Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Halvt skattetrekk på sykepenger i desember gjelder kun for utbetalinger for desember, og som utbetales i desember.

Se om din ytelse gir rett til feriepenger i år.

Ytelse Skattetrekk juni Skattetrekk desember
Alderspensjon Ordinært skattetrekk Trekkfri
Avtalefestet pensjon (AFP) Ordinært skattetrekk Trekkfri
Arbeidsavklaringspenger Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker. Trekkfri første meldeperiode - uke 47/48 eller 48/49
Dagpenger Ordinært skattetrekk Trekkfri første meldeperiode -uke 47/48 eller 48/49
Foreldre- og svangerskapspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Introduksjonsstønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Kvalifiseringsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Overgangsstønad Trekkfri Halvt skattetrekk
Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Supplerende stønad Ordinært skattetrekk Trekkfri
Sykepenger Ordinært skattetrekk Halvt skattetrekk
Uføretrygd Trekkfri Halvt skattetrekk
Ventelønn Trekkfri Halvt skattetrekk
Ytelser til gjenlevende ektefelle Ordinært skattetrekk

Ved kombinasjon uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle, er også ytelser til gjenlevende trekkfri i juni.

Trekkfri
Ytelser til tidligere familiepleier Ordinært skattetrekk Trekkfri

 

Utbetalingsdato: 12.12.2019

Du må ikke ringe 55553333

Kontakt NAV på telefon

Er du personbruker? Da må du oppgi fødsels- og personnummer for å få hjelp i saken din. Arbeidsgivere må ha organisasjonsnummer tilgjengelig.

Åpningstiden er hverdager 0800-1530. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Vi hjelper deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter. Vi har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Se hva du kan finne svar på selv før du kontakter oss.

Personbruker: 55 55 33 33

  • Tastevalg 1: Sosiale tjenester
  • Tastevalg 2: Arbeidssøker, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger
  • Tastevalg 3: Foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnebidrag, barnetrygd, kontantstøtte, enslig forsørger, pleiepenger og andre familieytelser
  • Tastevalg 4: Uføretrygd og honnørkort
  • Tastevalg 5: Annet

For henvendelser om pleiepenger til pleie av sykt barn, kan du ringe oss alle hverdager mellom klokken 09.00-14.30.

Se spesialnumre under.

Arbeidsgiver: 55 55 33 36
nav.no/bedrift

Lege/behandler: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34
Alderspensjon og andre pensjonsordninger
nav.no/alderspensjon

Teknisk brukerstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: (+47) 55 55 33 39
Jobb i Europa
nav.no/eures

Gjeldsrådgivning: 55 55 33 39
nav.no/økonomi

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Hjelpemidler: 55 55 33 35
nav.no/kontakt-hjelpemidler

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret

Veteraner fra Forsvaret
nav.no/veteraner

Lønnsgaranti: 22 82 20 00
nav.no/lønnsgarantitelefonen

---------------
Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer 55 55 33 33. Du vil da bli satt over til en saksbehandler som jobber med dette området.
nav.no/trygdesvindel

968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner. De fleste sakene gjelder svindel av dagpenger. Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

Konsekvensene av trygdesvindel kan bli store for den enkelte. I tillegg til mulig fengselsstraff, krever NAV alltid pengene tilbake.

905 personer ble anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Hensikten med begge disse stønadene er å hjelpe folk tilbake i jobb. Likevel har majoriteten av de anmeldte jobbet og tjent penger, men latt være å informere NAV. Dermed har de fått utbetalt stønad de ikke har krav på.

– Velferdsordningene er basert på tillit og etterkontroller. Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Bedre kontrollmetoder

De siste tre årene har NAV anmeldt færre for trygdesvindel. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har gått ned, og det totale beløpet er redusert med 67 millioner kroner. Nedgangen henger sammen med bedre kontrollmetoder og at NAV avdekker sakene tidligere. Dette er mulig gjennom a-meldingen, som krever at arbeidsgivere månedlig rapporterer inn ansattes inntekt til Skatteetaten. Denne har NAV tilgang til i kontrollarbeidet.

– Tallene viser en positiv utvikling, og mye skyldes de nye digitale mulighetene. Det er ikke et mål for NAV å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi bedre prioritere større og mer kompliserte saker, sier Vågeng.

Forebyggende samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Målet er også forebygging.
I 2018 ble totalt 58 personer anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet (a-krim) for til sammen 27,5 millioner kroner. Slike saker står også for høyest anmeldt beløp. Den største saken er fra Oslo og gjelder svindel av 2,3 millioner kroner i AAP og uføretrygd. Personen hadde jobbet svart med godstransport.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon: 40 00 31 44.

201901 - Trygdesvindel 2018 - png
X

Glemt passord?

Bli medlem