Betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo?

Oslo kommune

Til deg som kan ha betalt for mye på rusinstitusjon i Oslo

Har du bodd på heldøgns rusinstitusjon i Oslo etter 01.01.2012, kan du ha betalt for mye i egenandel. Dette er fordi kommunen frem til 1. oktober 2018 har hatt en fast sats for egenandel, og ikke beregnet den individuelt.

Feilen kan ha skjedd hvis du har mottatt trygd eller hatt annen inntekt. Om du har mottatt økonomisk sosialhjelp, har du antakelig ikke betalt for mye fordi kommunen trolig har dekket utgiftene til opphold i institusjon med sosialhjelpen din.

For å finne ut av om du har betalt for mye, er det viktig at du kontakter oss.

Kommunen oppretter nå Egenandelssekretariatet, som vil behandle søknad om krav om tilbakebetaling. Egenandelsekretariatet vil veilede og hjelpe deg dersom du er usikker på om du kan ha krav på tilbakebetaling. De kan også hjelpe deg med søknaden din.

Fra 2. mai 2019 kan du kontakte Egenandelssekretariatet i Storgata 51. Du kan også ringe sekretariatet på telefon 23 24 23 24, og/eller sende e-post til: egenandelssekretariatet@vel.oslo.kommune.no

Søknaden din må fremmes til Egenandelssekretariatet senest innen 31. desember 2019.

Les mer her

NRK P2 – Verge underslo – ofra får ingen erstatning

NRK P2 – Verge Verge underslo – ofra får ingen erstatning

Kilde NRK

Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS
Daglig leder Carl-Christian Ribe i FasteVerger AS

Fasteverger.no har vært i NRK P2 Nyhetsmorgen i dag.  Bakgrunnen er saken i Trondheim hvor en verge underslo midler fra to utviklingshemmede – vergen døde og det var ingen midler i boet – nå har staten avslått  erstatning.

NRK ønsket generell informasjon om vergemål, hva gjør en verge, hvordan blir man utvalgt og hvordan blir man kontrollert.    Hør hele intervjuet her

Julehilsen fra oss i FasteVerger.no – et lite tilbakeblikk på vergemål i 2018 og en titt fremover

I 2018 er FasteVerger.no gjennom sitt første hele driftsår. Vi har passert over 1.000 unike brukere. I tillegg har vi holdt mange av våre kurs i 5 embeter rundt omkring i Norge og interessen for vårt arbeid og vår deltagelse i samfunnsdebatten er stigende. Parallellt med arbeidet med egen vergeportefølje ønsker vi å gi deg oppdatert relevant informasjon og i så stor grad som mulig gi individuelle råd. Takk for alle innspill og spørsmål gjennom året.

2018 har vært året hvor alle i Norge fikk en oppfatning av hva vergemål står for , ut fra det som ble omtalt i pressen. Tolga saken satte vergemål på kartet.   I skrivende stund har Fylkesmannen i Hordaland ikke avgitt sin rapport om saken til Justisdepartementet, alle trenger en avklaring, så gjenstår det å se om vi får det.

Vi som jobber med vergemål fikk også et nytt ord i vokabularet, "reell vilje".  Grundige samtykkekompetansevurderinger gitt av leger med særskilt kunnskap om konsekvensen av medisinske tilstander, skal nå overstyres av vurderinger gitt av andre profesjoner uten medisinsk bakgrunn. En fornuftig rollefordeling blir borte, bekymringsfullt mener vi.

Det blåser en juridisk vind over Norge med fokus på enkeltmenneskets rettigheter og krav på autonomi. En viktig debatt, men kanskje noe ensidig? Hvor ble det av pliktene? Det diskuteres lite hvor etisk det er dersom man av medisinske årsaker ikke kan forvalte grunnleggende rettigheter – og ut fra egen fungering ikke nødvendigvis forstår betydningen av hva pliktene i et velferdssamfunn er, og likevel fritt kan velge dem bort.  Det burde kanskje være mer fremtredende i debatten når vergemål og rammen for vergemål diskuteres.

For egen del ser vi allerede at de nye tolkningene har ført til at 10-15% av vergeporteføljen avvikles. Uten unntak er dette til nå de klientene med dårligst fungering og forståelse. På kort sikt kan vi som verger få en enklere hverdag fordi andre samfunnsinstitusjoner vil måtte fange opp denne sårbare gruppen.   Har man et litt lengre perspektiv er det en frykt for at mange av de svakeste, som har fått kyndig hjelp i daglig oppfølging av en skjør økonomi, på kort tid klarer å sette dette over styr til høy personlig og samfunnsmessig kostnad.

2019 blir et spennende år, mens vi venter på at flere samfunnsinstanser ser de reelle konsekvensene av nye tolkninger, må vi som verger påregne økt fokus på oss og vår rolle. Terskelen for pressens søken etter «skandaler» vil være lav. Enhver verge må være sin rolle bevisst og utføre den til den høyeste etiske og profesjonelle standard som er mulig.

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner omkring omfanget/volum av vergemål fremover. Derimot vil de vergemål som fortsetter være avhengige av verger som følger med i tiden både hva gjelder lovverk, rolleforståelse og effektive arbeidsprosesser.

Vi i FasteVerger.no har allerede bestillinger i 2019 på våre kurs for nye verger, rolleforståelse og den digitale vergen. Vi håper enda flere embeter vil benytte kursene i 2019.  Flere samarbeidsavtaler og produkter er på trappene, så 2019 blir langt fra kjedelig her på FasteVerger.no

Om vi kan ønske oss to ting for 2019 må det være en mer nyansert debatt om vergemål i pressen, samt bedre samhandling og informasjonsflyt i hele «vergeverdikjeden»  Fra Justis – SRF- Fylkesmennene -Vergene – Vergehavere.  Bedre kunnskap om hele verdikjeden, gir bedre beslutningsgrunnlag og langsiktig gode beslutninger. Det vil gavne den sårbare gruppen vi i vår hverdag skal bistå.

Tilslutt vil vi ønske alle embeter lykke til i sammenslåingene, det blir et spennende 2019

Takk for at du har fulgt oss i 2018

Vi ønsker deg en Riktig God Jul og Godt Nyttår

Hilsen
Carl Christian og Einar

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord