Kan vergen legitimere seg som verge digitalt, blir det enklere, tryggere og mer effektivt å representere personen overfor tjenester som krever sikker identifikasjon, for eksempel når personen med verge ønsker å inngå avtaler eller trenger bistand i kontakt med offentlige instanser.

I høringsnotatet foreslår departementet at reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet justeres på en slik måte at det blir mulig å dele opplysninger gjennom den digitale fullmaktsløsningen, samtidig som hensynene bak taushetsreglene balanseres på en god måte. Det er et viktig hensyn at informasjon om personen som har verge og vergemålets innhold ikke deles med flere eller i større grad enn nødvendig.

Digitaliseringen av offentlig sektor har vært omfattende de senere årene. Store prosjekter er også på trappene.  Forslaget skal bidra til å sikre at personer med verge kan få nytte av denne utviklingen på samme måte som andre.