FULLMAKTSTEKST

Virksomhet

Legitimasjon

Beskrivelse

Bank Representasjon dagligbank Omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler
Bank Ta opp lån/kreditter Gjelder søknad om etablering av banklån - dette krever statsforvalterens samtykke
Forsikringsselskap Forvalte forsikringsavtaler Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør
Helfo Refusjon for privatpersoner Gjelder bistand til å søke om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven, herunder innsyn i og håndtering av egenandel-/frikortordningen og helsetjenester gitt i utlandet. Gjelder også når en tredjepart sender søknad på vegne av en person (eks. lege, arbeidsgiver, forsikringsselskap)
Helfo Fastlege Gjelder bistand til å bytte fastlege, samt å kunne se tidligere og nåværende fastlege
Husbanken Bostøtte Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om statlig bostøtte hos Husbanken
Husbanken Startlån Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om startlån hos Husbanken
Inkassoselskap Forhandle og inngå inkassoavtaler Gjelder avtaleinngåelse og forhandling med ulike inkassoselskaper
Kartverket Salg av fast eiendom/borettslagsandel Omfatter emnene tinglyse eierskifte, sletting av rettighet/servitutt/heftelse, sikringspant. Tjenesteområdet vil også gjelde for overføring av fast eiendom/borettslagsandel mellom ektefeller/samboere - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Kjøp av eiendom Omfatter emnene tinglyse eierskifte, pantsette eiendom, tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Arv - privat skifte og uskifte Omfatter emnene hjemmelserklæring og skjøte videre - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Endring av eiendom Omfatter emnene seksjonering, reseksjonering, fradelinger, sammenslåinger, registreringer av festegrunn, endringer av festenummer til bruksnummer, arealoverføring - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Avtaler og rettigheter Omfatter emnene tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt, tinglysning av prioritetsbestemmelser, nedkvitteringer, tinglysing på ny, transport av frivillige heftelser og tvangsforretninger, massetransport - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Sletting Gjelder sletting av rettigheter i fast eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
Kartverket Låneopptak Omfatter emnene pantsette eiendom, refinansiering - dette krever statsforvalterens samtykke
Kommune Bygg og eiendom Omfatter oppgaver som hører inn under områdene bygging, eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, samt priser og gebyr for bygg og eiendom
Kommune Helse og omsorg Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene avlastning og støtte, helsetjenester, omsorgstjenester og velferdsstøtte
Kommune Skatt og avgift Omfatter oppgaver som hører inn under områdene arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt og skatteattest
Kommune Sosiale tjenester Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene botilbud, kvalifisering til arbeid, økonomiske ytelser og rådgivning
Kommune Skole og utdanning Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring og skolehverdag
Kredittvurderingsselskap Kredittsperre Gjelder avtaleinngåelse om kredittsperre
Namsmannen Gjeldsordning Gjelder søknad om og/eller forvaltning av eksisterende gjeldsordninger
Namsmannen Tvangsfullbyrdelse Gjelder representasjon i saker om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
Nav Arbeid Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene forsikring/sykepenger (selvstendig næringsdrivende og frilansere), sykepenger, tilleggsstønad og yrkesskade/menerstatning og arbeidsavklaringspenger. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Familie Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene barnebidrag, barnetrygd, enslig forsørger, foreldre- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og kontantstøtte. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Hjelpemidler Omfatter emnene hjelpemidler, helsetjenester, ortopediske hjelpemidler og bil
Nav Pensjon Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene alderspensjon, supplerende stønad, uførepensjon/-trygd, avtalefestet pensjon, ytelser for gjenlevende (alle typer pensjonsytelser). Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Nav Sosiale tjenester Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning, forsvarlig livsopphold, midlertidig inntektssikring og økonomisk stønad. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
Pasientreiser Refusjon av pasientreiser Søknad om og/eller eventuell klage på vedtak om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlinger som dekkes av det offentlige
Skatteetaten Innkreving Gjelder oppfølging og behandling av krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt
Skatteetaten Endre postadresse Gjelder endring av postadresse for person med verge
Skatteetaten Melde flytting Gjelder endring av bostedsadresse
Skatteetaten Skatt Gjelder innsyn i skattedata, og representasjon overfor skattemyndighetene i saker om skatt og avgift, herunder levering av skattemelding og endring av skattekort
Statens innkrevingssentral Gjeldsordning og betalingsavtaler Gjelder søknad om og forvaltning av gjeldsordning og betalingsavtaler
Statsforvalter Søke om samtykke til disposisjon Gjelder søknad om disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke
Tingretten Begjære uskifte Gjelder melding om uskiftet bo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 14 og 32 - dette krever statsforvalterens samtykke
Tingretten Privat skifte av dødsbo Omfatter tilfeller der vergen på vegne av vergehaveren overtar boet til privat skifte og ivaretakelse av andre rettigheter som arving
Tingretten Begjære skifte av uskiftebo Gjelder skifte av uskiftebo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 28 og 29 - dette krever statsforvalterens samtykke
Øvrige Kjøp/leie av varer og tjenester Gjelder i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, omfatter også heving av avtaler, reklamasjon mm.
Øvrige Inngåelse av husleiekontrakter Gjelder i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter
Øvrige Avslutning av husleiekontrakter Gjelder i forbindelse med avslutning av husleiekontrakter
Øvrige Salg av løsøre av større verdi Gjelder salg av løsøre av større verdi (herunder bil), usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for vergehaver eller dennes nærmeste familie - dette krever statsforvalterens samtykke
Øvrige Disponere inntekter til å dekke utgifter Gjelder adgangen til å bruke vergehaverens inntekter til å betale regninger, betjene gjeld, og dekke øvrige utgifter
X

Glemt passord?

Bli medlem