FYLKESMANNEN SKAL BYTTE NAVN TIL STATSFORVALTER

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fra 1. januar 2021 heter Fylkesmannen i Oslo Viken: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regjeringen har bestemt at vFylkesmannen skal ha et kjønnsnøytralt navn. «Statsforvalter» sier samtidig tydeligere at vi er statens regionale representant.

- Jeg er godt fornøyd med min nye tittel som hverken inneholder «fylke» eller «mann», sier Valgerd Svarstad Haugland som blir den første statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fra Fylkesmann til Statsforvalter

I forbindelse med navneskiftet ber de om forståelse hvis det fremdeles står «Fylkesmannen» noen steder.

Når det gjelder lover og forskrifter vil det også ta tid å få oppdatert vårt nye navn i disse dokumentene. Selv om lover og forskrifter etter hvert endres, så vil Fylkesmannens vedtak fortsatt være fulle av sitater fra egne tidligere avgjørelser, departementsuttalelser, sivilombudsuttalelser, dommer og litteratur.

Våre oppgaver blir som tidligere:

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. De kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som de besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

  • Statsforvalteren er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer de flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn
  • Statsforvalteren er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene
  • Statsforvalteren er regional samordningsmyndighet for staten. De skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene
  • Som regjeringens representant i fylket skal Statsforvalteren arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket
  • Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer

De har også oppgaver for Kongehuset. Statsforvalteren er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

X

Glemt passord?

Bli medlem