Grunnbeløpet øker fra 96 883 kroner til 99 858 kroner. Dette er en økning på 2 975 kroner eller 3,07 prosent.

Regulering av ytelser

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 3,07 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,07 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på 3,20 prosent.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen fra 1. mai på 2,30 prosent, og en årlig økning på 2,43 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,38 prosent fra 1. mai 2019. Det tilsvarer en årlig økning på 2,54 prosent.

Minste pensjonsnivå:

 • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker til 157 171 kroner
 • Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker til 181 908 kroner
 • Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker til 191 422 kroner
 • Særskilt sats for enslige alderspensjonister øker til 198 818 kroner. Her har Stortinget i tillegg vedtatt at satsen skal settes opp med ytterligere 4 000 kroner fra 1. september.
 • Særskilt sats for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år øker til 297 955 kroner

Garantipensjon:

 • Ordinær sats øker til 176 099 kroner
 • Høy sats øker til 190 368 kroner

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Satsene for minste årlig ytelse for uføretrygd etter regulering

 • Ordinær sats: 227 676 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Ordinær sats for ung ufør øker til: 265 622 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Høy sats: 247 648 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)
 • Høy sats for ung ufør: 290 587 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet)

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned. Oversikten under viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.