Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen)

Dommere: Endresen, Matheson, Falch, Østensen Berglund, Steinsvik

Gjenlevende ektefelle i uskiftebo hadde gitt to av sine tre livsarvinger fremtidsfullmakt til å foreta alle disposisjoner av økonomisk og personlig art fra det tidspunkt han selv ikke lenger var i stand til å ivareta sine egne interesser. Etter fullmaktens ikrafttredelse fremsatte fullmektigene krav om skifte av fullmaktsgivers uskiftebo.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det å kreve skifte av uskifteboet ikke var et særlig personlig forhold som faller utenfor rammene av hva en fremtidsfullmakt kan omfatte.

Lagmannsrettens kjennelse ble imidlertid opphevet som følge av feil ved tolkningen av vergemålslovens habilitetsregler.

Avgjørelsen har betydning for forståelsen av reglene om fremtidsfullmakt og for habilitetsvurderingen i denne sammenheng.

Her kan du lese hele dommen

HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-011479SIV-HRET)

X

Glemt passord?

Bli medlem