Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Kilde:Justis- og beredskapsdepartementet

Basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Mange som jobber i forvaltningen opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver. Denne veilederen skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

1.1 Bakgrunnen for og formålet med denne veilederen
Forvaltningen må i det daglige arbeidet ofte vurdere regler om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. I forvaltningsloven §§ 13 flg. finnes de alminnelige reglene om taushetsplikt i forvaltningen. Disse gjelder når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov, jf. forvaltningsloven § 1.

Last ned veilederen her

X

Glemt passord?

Bli medlem