Inntektsgrenser for bostøtte

Kilde: Husbanken

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Vi bruker brutto inntekter (før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Les mer om Inntektene vi bruker i beregningen

Eksempel på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:

 • barnetrygd
 • barnebidrag
 • kontantstøtte
 • engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • stønad til barnetilsyn
 • grunn og hjelpestønad
 • sosialhjelp
 • skattepenger

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

 • Gruppe 1 - Oslo
 • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
 • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. Én for bostøttemottakere generelt og én for unge uføre.

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)

X

Glemt passord?

Bli medlem