Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidet et nytt rundskriv om fri rettshjelp, SRF-1/2017 som gjelder fra 01.01. 2017.

Rundskrivet erstatter Justisdepartementet sitt rundskriv G-12/05. Strukturen er i hovedsak som tidligere. Den største endringen er at retningslinjer og praksis er oppdatert. Rundskrivet omtaler også lovendringene i rettshjelploven, som får virkning fra 01.01 2017.

Dette er noen av de viktigste endringene som gjelder fra 01.01.2017:

  • saker om felleseieskifte etter ekteskapslova del II omfattes ikke av reglene om fri sakførsel etter rettshjelploven § 16 andre ledd. Det samme gjelder i saker om økonomisk oppgjør mellom samboere. Disse sakstypene vil bli regnet som uprioriterte fri sakførselssaker. Se mer om dette under pkt. 7.4.2 i rundskrivet
  • maks egenandel i fri sakførselssaker er endret fra 5 til 8 ganger den offentlige salærsatsen, jf. rettshjelploven § 9 tredje ledd.

Salærsatsen er økt fra kr. 995,- til 1 020,- med virkning f.o.m 01.01.2017.

 

Se rundskrivet her

X

Glemt passord?

Bli medlem