Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret som kan bidra til å forebygge at du får sosiale problemer eller løse problemer som er oppstått. Retten er altså ikke avhengig av at du er kommet i en vanskelig situasjon eller allerede har søkt om eller mottar annen hjelp fra NAV.

Tjenesten skal tilpasses ditt behov, og omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. NAV-kontoret skal hjelpe deg til å i størst mulig grad leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge deg selv gjennom arbeid. Temaer for veiledningen kan for eksempel være familie-, hjemme- og bosituasjon, arbeid og aktivitet, helse, fritid og nettverk.

Økonomisk rådgivning er en viktig del av NAV-kontorets råd og veiledningstjeneste. Økonomiske problemer har ofte stor innvirkning på hele livssituasjonen. Hvis du har en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av inntektsreduksjon, utgiftsøkning eller vansker med å disponere egne penger eller betale gjeld, er det viktig at du får hjelp så tidlig som mulig.  NAV-kontoret kan hjelpe deg med å få til helhetlige og varige løsninger.

Ungdom har en selvstendig rett til opplysning, råd og veiledning som tar høyde for deres særlige behov. Om foreldrene eller andre foresatte skal involveres eller informeres, kommer an på ungdommens alder og tema for veiledningen.  Hvis det er en barnefamilie som har behov for tjenesten, skal hjelpen ivareta hvert enkelt medlem og familien som helhet.

Du har krav på opplysning, råd og veiledning som holder en forsvarlig standard. Det vil si at hjelpen du får skal ta utgangspunkt i og hensyn til dine særlige behov, og samtidig være i samsvar med godt sosialfaglig arbeid og praksis og normer for temaområdet veiledningen gjelder.