Hvitvaskingloven – Relegitimering

Hvitvaskingsloven krever at DnB kjenner kundene våre, og det betyr at identiteten må bekreftes med pass.

Vedrørende innsendelse av bekreftelse for klient uten mulighet for relegitimering.

Det er ingen bestemt brevmal for dette, men det du må notere og ha med i brevet er som følger:

Bekrefte at klient ikke har mulighet til å relegitimere seg, eventuelt årsak til dette og/eller bekrefte at klient ikke har mulighet til å anskaffe pass.

Navn og fødselsnummer til klient må være med. Legg også ved kopi av vergefullmakten. Vanligvis vil ikke dette være nødvendig, men i eksempelet til Ola Propell vil det være nødvendig da det ikke er registrert noen fullmakt.

På alle klienter hvor fullmakt er registrert slipper du å legge ved fullmakten, hvis du er litt usikker så legger du den gjerne ved.

Jeg har også fått opplyst at du kan sende mail direkte til: amloppdateringpm@dnb.no

Du må også gjerne ta med brev til filial, som kan scanne og sende inn for deg. Eventuelt sender du brev direkte til «prosjektoppdatering personmarked, 0098 OSLO».

AML vil foreta deblokkeringer fortløpende, og sendes mailen innen rimelig tid vil dette utføres samme dag. Ved innsendelse av brev må du regne med 2-3 virkedager før deblokkering er utført.

Ha en fin dag.

Vennlig hilsen Eivind ved DNB Kundesenter.

Språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet – vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet- Introduksjonsloven

Språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet – vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

For personer som søker permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap stilles det etter 1. januar 2017 vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i samfunnskunnskap. Vilkårene kommer i tillegg til de tidligere kravene om å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnsfag etter introduksjonsloven

Hele brevet kan leses her

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidet et nytt rundskriv om fri rettshjelp, SRF-1/2017 som gjelder fra 01.01. 2017.

Rundskrivet erstatter Justisdepartementet sitt rundskriv G-12/05. Strukturen er i hovedsak som tidligere. Den største endringen er at retningslinjer og praksis er oppdatert. Rundskrivet omtaler også lovendringene i rettshjelploven, som får virkning fra 01.01 2017.

Dette er noen av de viktigste endringene som gjelder fra 01.01.2017:

  • saker om felleseieskifte etter ekteskapslova del II omfattes ikke av reglene om fri sakførsel etter rettshjelploven § 16 andre ledd. Det samme gjelder i saker om økonomisk oppgjør mellom samboere. Disse sakstypene vil bli regnet som uprioriterte fri sakførselssaker. Se mer om dette under pkt. 7.4.2 i rundskrivet
  • maks egenandel i fri sakførselssaker er endret fra 5 til 8 ganger den offentlige salærsatsen, jf. rettshjelploven § 9 tredje ledd.

Salærsatsen er økt fra kr. 995,- til 1 020,- med virkning f.o.m 01.01.2017.

 

Se rundskrivet her

X

Glemt passord?

Bli medlem