Folkeregisteret

Folkeregisteret ligger under skatteetaten.
Vi har fått en rekke spørsmål om rekkefølgen på å registrere c/o adresse mv.
Fylkesmannen er i dialog med de ulike etater og SRF om effektivisering og kommunikasjon mellom etatene
PS det er også klokt å sende melding om opphør av vergemålet

Registrere c/o adresse hos Folkeregisterert (elektronisk skjema hos altinn)

  1. Først må c/o adresse registreres i Folkeregisterert. Dette gjør du på følgende måte: Benytt skjema: Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) (RF-1306) - Skriv navn og pnr på vergehaver i emnefeltet, i tekstfeltet skriver du c/o adresse.
  2. Vent noen dager, kvittering kommer på altinn.no
  3. Ved opphør anbefales sterkt at dette også meldes.

For å nullstille minID (e-post)
Send e-post "vennligst nullstill person iht vedlegg til: brukerstotte@difi.no (etter noen dager mottart du kodebrev fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

 

 

 

Enkel og billig software for lettere etablering av PDF’er for innsending av regnskap

FMOA hadde kurs i går ifm innsending av årets regnskaper. Alle faste verger skal nå benytte Altinn for innsending. Dette vil lette arbeidet for vergen betraktelig,  særlig om man i tillegg er komfortabel med bruk av verktøy for å lage PDF dokumenter – såkalte «screen capture»  programmer

Vi i FasteVerger.no  har testet ut og brukt programmet «Snagit»  og funnet ut at det er enkelt og bruke, oppdateres regelmessig og er relativt billig USD 39,46

Har du mange sider med kontoutskrifter for klienten lager du én PDF enkelt ved bruk av funksjonen «Scrolling Window» . Du kan skrive dine kommentarer direkte på kontoutskriften elektronisk og lagre som PDF.

Programmet lastes ned fra nettet  sjekk ut denne linken https://www.techsmith.com/screen-capture.html

Vi understreker at dette kun er ett program og at det finnes mange andre som vi ikke har testet .

Carl Christian Ribe

 

 

Årsmelding for vergemålsområdet 2017

ÅRSMELDING FOR VERGEMÅLSOMRÅDET 2017

Kilde: Tekst og bilder er fra Statens sivilrettsforvaltning

Forord

Statens sivilrettsforvaltning gir med dette ut sin fjerde årsmelding. Formålet med årsmeldingen er å gi en løpende vurdering av vergemålsområdet. På enkelte punkter går årsmeldingen i noen grad lenger enn å gi vurderinger, i den forstand at det også er inntatt beskrivelser av enkelte sentrale tema. Bakgrunnen er at vi erfarer at publikum, og da særlig basert på tilbakemeldinger fra verger, finner denne type informasjon i årsmeldingen av interesse.

2017 har etter min oppfatning vært et år med større grad av faglig og innholdsmessig utvikling på vergemålsfeltet enn tidligere år, hvor fokus i stor grad har vært rettet mot rammebetingelsene for vergemålsinstituttet. Selv om det fortsatt gjenstår en del arbeid før vi kan si at intensjonene med reformen fullt ut er nådd, er det skjedd et viktig forbedringsarbeid som bidrar til økt kvalitet. For Statens sivilrettsforvaltnings del, som sentral vergemålsmyndighet, har arbeidet med å utvikle generelle retningslinjer og maler, regelverksinnspill og forbedringer i stabilitet og funksjonalitet i saksbehandlingssystemet VERA vært viktige bidrag.

Det rettslige rammeverket for vergemål er i utvikling. Vi erfarer at internasjonale rettskilder, og i særlig grad CRPD, har fått økt innflytelse i tolkningen av vergemålsloven. Sentrale hensyn i reformen som selvbestemmelse og medbestemmelse er løftet tydeligere frem. Samtidig ser vi nå når loven har virket noen år at lov- og forskriftsverket på enkelte punkter kan ha behov for en nærmere vurdering av behovet for endringer.

«Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk» ble offentliggjort i slutten av februar 2018. Riksrevisjonens arbeid har også før rapporten forelå gitt viktige føringer i arbeidet med å utvikle ordningen i 2017. Jeg peker særlig på viktigheten av etterlevelse av vergemålsreformens sentrale målsetting; at personer som har behov for verge skal oppleve å bli møtt med respekt for sin integritet, verdighet og selvbestemmelse, og at vergens oppdrag skal skreddersys ut fra den enkeltes behov og ønsker (individtilpasning).

Antallet vergemål og størrelsen på midler til forvaltning viser en fortsatt økende tendens. I statsbudsjettet for 2018 er budsjettet styrket. Det er et viktig bidrag for at ordningens formål skal oppnås. Samtidig ser jeg veksten i antall vergemål som en utfordring, spesielt med en forventet fortsatt økning de nærmeste tiår. Statens sivilrettsforvaltning ser det derfor som viktig å stimulere til forskning og utviklingsarbeid om problemstillinger knyttet til vergemål og om andre virkemidler kan brukes som alternativ i større utstrekning enn i dag. Vergemålsloven innførte fremtidsfullmakter som en nyskapning, og det står også sentralt i arbeidet videre å øke bruken av dette privatrettslige instituttet.

I 2017 ferdigstilte Statens sivilrettsforvaltning sin strategiplan for vergemålsområdet 2017-2021, som gir viktige føringer for videreutviklingen av fagfeltet. I tråd med regjeringens sentrale føringer står også større grad av brukerorientering sentralt. Et viktig ledd i arbeidet med å imøtekomme de ulike brukernes informasjonsbehov har vært en betydelig oppgradering av vergemålsportalen www.vergemal.no som ble publisert primo 2018.

Anne_Pauline_Jensen
sign

Trenger du verge

Kjenner du noen som trenger verge?

Følg denne linken til brosjyren

Oppnevningen

Som hovedregel er det fylkesmannen som oppnevner verge. Et ønske om opprettelse av vergemål kan komme fra personen selv, ektefelle, samboer, foreldre, barn og søsken. Også andre som står personen nær kan melde fra til fylkesmannen, som da vil vurdere saken nærmere. Fylkesmannen kan i tillegg opprette vergemål av eget tiltak.

Personen det skal oppnevnes verge for skal også samtykke hvis han eller hun er i stand til å forstå hva et slikt samtykke vil innebære. Det gjelder både opprettelsen av vergemålet, hva vergemålet skal gå ut på og hvem som skal være verge.

Søknadsskjema vil også kunne sendes inn elektronisk via www.altinn.no, velg Skjema og tjenester og finn Statens sivilrettsforvaltning i nedtrekksmenyen

 

VALG

Vergen velges fordi han eller hun anses å være egnet til oppdraget. Ektefelle, samboer, barn, barnebarn, nabo og nære venner kan gjerne oppnevnes som verge. Disse kjenner gjerne personens behov og interesser aller best, og vil ofte være ønsket til vergeoppdraget.

Noen ganger kan det imidlertid være ønskelig at andre enn nærstående fungerer som verge. Da vil fylkesmannen finne en egnet person. Vergen tar frivillig på seg oppgaven – ingen plikter å være verge.

Oppnevner fylkesmannen en verge som får honorar for oppdraget, dekker personen med verge selv kostnaden. Unntak gjelder der personen har begrensede midler. Det finnes egne regler om når fylkesmannen skal betale.

 

Vergemål

Vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. Vergen fungerer som en fullmektig, og opptrer på vegne av personen for å sikre hans eller hennes interesser. En viktig rolle for vergen er å bidra til å skape trygghet, sørge for at personen blir hørt og at rettssikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Som utgangspunkt vil et vergemål ikke gripe inn i den enkeltes rett til å bestemme selv. Vergemålet skal så vidt mulig tilpasses det faktiske hjelpebehovet og personens ønsker, og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Vergens oppdrag kan knytte seg til økonomiske eller personlige forhold, eller en kombinasjon. Alle foreldre er verger for sine barn under 18 år. For å opprette et vergemål for en voksen person må tre grunnvilkår være oppfylt.

  • Personen det gjelder er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser.
  • Dette skyldes sinnslidelse, psykisk utviklinghemming eller fysisk svekkelse. I tillegg kan vergemål opprettes på grunn av rusmiddelmisbruk eller alvorlig spillavhengighet.
  • Personen har et konkret behov for vergemål.

Nye alternativer til vergemål

Etter den nye vergemålsloven vil nærstående ha en rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse eller alvorlig fysisk svekkelse ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Denne retten er begrenset til å gjelde saker om bolig og daglig økonomi, samt betaling av skatter, avgifter og eventuelle låneavtaler. Denne legalfullmakten kan typisk brukes overfor banken for å få rett til å betale regninger via nettbank og ta ut kontanter. Det er først og fremst ektefelle og samboer som vil ha en slik representasjonsrett, men hvis slike ikke finnes vil barn eller barnebarn være aktuelle.

 

Fremtidsfullmakt

Det kan også opprettes en fremtidsfullmakt. Denne kan bestemme at én eller flere navngitte personer skal representere fullmaktsgiver dersom han eller hun senere i livet ikke vil være i stand til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser. I fullmakten bestemmer man selv innholdet, hva den skal omfatte og hvordan den skal begrenses. Fremtidsfullmakten må være skriftlig og skal signeres av fullmaktsgiveren og to vitner.

 

Vergemålsmyndigheten

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet.

Her vil du få den informasjonen du trenger. I tillegg  til å behandle sakene etter vergemålsloven, sørger fylkesmannen for opplæring, veiledning, bistand og tilsyn med alle vergene i sitt område. Klagesaker behandles av Statens sivilrettsforvaltning, som er sentral vergemålsmyndighet.

Den sentrale vergemålsmyndigheten fører også tilsyn med fylkesmennenes oppgaver på vergemålsområdet.

X

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord